استفاده از تأیید اعتبار شخصی برای مدیریت چاپ/فاکس/اسکن از راه دور به وسیله رایانه

می توانید مدیریت تأیید اعتبار شخصی را بر چاپ، فاکس و اسکن از راه دور (استفاده از رایانه برای اسکن (اسکن از راه دور) (Windows)) به وسیله رایانه اعمال کنید. این کار امنیت بیشتری ارائه می دهد زیرا دستگاه این عملیات ها را تا وقتی کاربر شناسایی شود نمی پذیرد.
  <Management Settings>  <User Management>  <Authentication Management>  <Restrict Job from Remote Device w/out User Authent.>  <On>  <OK>      <Apply Set. Chng.>  <Yes>
6W1Y-090