روش های مختلف چاپ

این بخش روش های چاپ را با استفاده از Remote UI شرح می دهد، و همچنین نحوه چاپ کردن فایل ذخیره شده در رسانه حافظه توضیح داده شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6W1Y-065