چاپ با استفاده از چاپگر مجازی

 
چاپ مجازی به شما اجازه می دهد با استفاده از تنظیماتی که از قبل به عنوان چاپگر مجازی ثبت شده است، از چاپ LPD یا چاپ FTP استفاده کنید. برای مثال،‌ اگر تنظیماتی مانند نوع کاغذ‌، تعداد کپی و چاپ دو طرفه را از قبل تنظیم کنید، نیازی به مشخص کردن این تنظیمات برای هر کار نیست.
افزودن چاپگر مجازی
چاپ با استفاده از چاپگر مجازی
<<Forced Hold>> را روی <Off> تنظیم کنید. اگر هنگام اجرای کار، <Forced Hold> تنظیم شود، نتایج می تواند نسبت تنظیمات متفاوت باشد. پیکربندی تنظیمات چاپ اجباری
اگر کار با شرایط تنظیم شده برای <Job Action> و <Cancel> مطابقت داشته باشد: کار لغو می شود.
اگر کار با شرایط تنظیم شده برای <Job Action> و <Print> مطابقت داشته باشد: کار طبق چاپگر مجازی چاپ می شود.
اگر کار با شرایط تنظیم شده برای <Job Action> و <Hold as Shared Job> مطابقت داشته باشد: چاپگر مجازی غیرفعال می شود و کار در دستگاه نگه داشته می شود.
برای "چاپ ایمن" و "چاپ ایمن رمزگذاری شده"، چاپگر مجازی غیرفعال است و کار در دستگاه نگه داشته می شود.
برای انجام چاپ LPD،‏ <LPD Print Settings> را روی <On> تنظیم کنید.
برای انجام چاپ FTP‏، <FTP Print Settings> را روی <On> تنظیم کنید.
زبان توضیحات صفحه و قالب فایلی که می تواند با چاپگر مجازی استفاده شود PS و PDF است.

افزودن چاپگر مجازی

1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی[Printer]‏  [Virtual Printer Management] کلیک کنید.
4
روی [Add Virtual Printer] کلیک کنید.
عملیات نمی تواند از چند مرورگر به صورت همزمان انجام شود.
5
نام چاپگر مجازی را وارد کنید و تنظیمات مورد نیاز را مشخص کنید.
نمی توان چند چاپگر مجازی با نام یکسان ثبت کرد.
حداکثر 20 چاپگر مجازی می توان ثبت کرد.
6
روی [Add] کلیک کنید.
برای انجام این تنظیم، باید با یکی از امتیازات دسترسی زیر به Remote UI وارد شوید. برای اطلاعات بیشتر، به موارد موجود در [Select Role to Set:] در ثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی مراجعه کنید.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
این تنظیمات می توانند با مدل هایی صادر/وارد شوند که از وارد کردن گروهی این تنظیمات پشتیبانی می کنند. وارد کردن/صادر کردن داده های تنظیم
هنگام صادر کردن گروهی، این تنظیم در [Settings/Registration Basic Information] اضافه می شود. وارد/صادر کردن تمام تنظیمات

چاپ با استفاده از چاپگر مجازی

برای چاپ LPD
LPR -S [IP address of the machine] -P [virtual printer name] [file name]‎
مثال: چاپ "sample.pdf" با استفاده از چاپگر مجازی با نام "001"
lpr -S IP address of the machine -P 001 sample.pdf
برای چاپ FTP
put [file name] [virtual printer name]‎
مثال: چاپ "sample.pdf" با استفاده از چاپگر مجازی با نام "001"
> put sample.pdf 001
6W1Y-067