فراخوانی تنظیمات استفاده شده قبلی برای ارسال/ذخیره (تنظیمات قبلی)

 
می توانید مقصدهای تعیین شده از قبل را فراخوانی کنید. تنظیمات اسکن آنها از جمله تراکم نیز همزمان قابل فراخوانی است.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Previous Settings> را در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" فشار دهید. صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"
4
گزارش را برای فراخوانی انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
مقصد و تنظیمات اسکن آن طبق گزارش انتخابی تعیین می شوند.
زمانی که مدیریت تأیید اعتبار شخصی در حال استفاده است، دستگاه تنظیماتی را فراخوانی می کند که از قبل توسط کاربری که وارد دستگاه شده است مشخص شده اند.
می توانید تنظیمات فراخوانی شده را قبل از ارسال/ذخیره تغییر دهید.
5
را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن می شوند و ارسال/ذخیره شروع می شود.
اگر <Manage Address Book Access Numbers> را روی <On> تنظیم کنید، نمی توانید تنظیماتی را که اخیراً استفاده شده اند فراخوانی کنید.
اگر هر نوع آدرسی را روی <On> در <Restrict New Destinations>تنظیم کنید، تنظیمات قبلی ذخیره شده اخیر حذف می شوند.
اگر <Prohibit Caching of Authentication Password> روی <On>تنظیم شده باشد، کلمه عبور زیر در <Previous Settings> ذخیره نمی شود.
با تعیین مقصد در <New Destination> و سپس فشار دادن <File> کلمه عبوری وارد می شود
6W1Y-074