<Maintenance>

این بخش نحوه استفاده از عملکرد تمیز کردن خودکار برای واحد اصلی و تغذیه کننده را توضیح می‌دهد.
<Clean Feeder>
  <Adjustment/Maintenance>  <Maintenance>
اگر خطوطی بر روی اسناد اصلی اسکن شده با تغذیه کننده یا کاغذی که چاپ شده دیده می‌شود، <Clean Feeder> را اجرا کنید. تمیز کردن تغذیه‌کننده
<Clean Transfer Roller>
  <Adjustment/Maintenance>  <Maintenance>
اگر پشت کاغذ چاپ شده لکه دارد، در صورت لزوم <Clean Transfer Roller> را انجام دهید.
<Clean Drum>
  <Adjustment/Maintenance>  <Maintenance>
وقتی دستگاه را بلافاصله بعد از نصب استفاده کنید، یا وقتی از دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نکرده باشید، یا زمانی که مداوم از یک کاغذ خاص در محیطی با دمای بالا و رطوبت زیاد استفاده کرده باشید، تصاویر چاپ شده ممکن است روشن یا کج چاپ شوند. اگر تصاویر چاپ شده روشن یا کج چاپ شده باشند، در صورت لزوم، تمیز کردن خودکار درام را انجام دهید.
<Clean Pressure Roller for Fixing>
  <Adjustment/Maintenance>  <Maintenance>
اگر کاغذ چاپ شده کثیف است، <Clean Pressure Roller for Fixing> را اجرا کنید.
<Replace Toner Cartridge>
  <Adjustment/Maintenance>  <Maintenance>  <Check Maintenance Method>
ویدیوی نمونه را پخش می‌کند که روش تعویض کارتریج‌های تونر را توضیح می‌دهد. حتی زمانی که تعویض لازم نیست هم می‌توانید این ویدیوی نمونه را پخش کنید تا با روند اینکار از قبل آشنا شوید.
<Remove Jammed Paper (Example)>
  <Adjustment/Maintenance>  <Maintenance>  <Check Maintenance Method>
ویدیوی نمونه را پخش می‌کند که روش خارج کردن کاغذ گیر کرده را توضیح می‌دهد. حتی زمانی که کاغذ گیر نکرده است هم می‌توانید این ویدیوی نمونه را پخش کنید تا با روند اینکار از قبل آشنا شوید.
<Drum Unit>
  <Adjustment/Maintenance>  <Maintenance>  <Initialize After Replacing Parts>
برای تعویض واحد درام، <Drum Unit> را جهت مقداردهی اولیه انجام دهید.
6W1Y-0F7