تنظیم اتصال با مشخص کردن تنظیمات دقیق

اگر می خواهید تنظیمات امنیتی را به صورت دقیق تعیین کنید یا اگر نمی توانید با استفاده از روش های دیگر، اتصال بی سیمی ایجاد کنید، به صورت دستی همه اطلاعات لازم را برای اتصال LAN بی سیم وارد کنید. اطلاعات پیرامون SSID، کلید شبکه، استاندارد امنیت یا روش تأیید اعتبار/رمزگذاری و غیره را تأیید کنید و جایی بنویسید. بررسی SSID و کلید شبکه
1
را فشار دهید.
2
<Preferences>  <Network>  <Wireless LAN>  <Wireless LAN Settings>  <Other (Set Manually)> را فشار دهید.
3
<Enter Manually> را فشار دهید.
4
<SSID> را فشار دهید و SSID که بررسی کرده اید را وارد کنید.
5
تنظیمات امنیتی را در <Security Settings> مشخص کنید.
استفاده از WEP
1
<WEP> را فشار دهید.
2
یک روش تأیید اعتبار انتخاب کنید.
برای استفاده از کلید WEP به عنوان کلمه عبور، <Shared Key> را فشار دهید.
اگر <Open System> را فشار دهید، دستگاه تأیید اعتباری را تجربه می کند که در روتر بی سیم تنظیم شده است. در این صورت، دستگاه به طور خودکار تنظیم را به <Shared Key> تغییر می دهد و دوباره اتصال را امتحان می کند.
3
کلید WEP مورد نظرتان را برای ویرایش انتخاب کنید.
هر یک از <WEP Key 1> تا <WEP Key 4> را فشار دهید.
4
کلید شبکه ای را که بررسی کرده اید وارد کنید.
5
کلید WEP مورد نظرتان را برای استفاده انتخاب کنید.
6
<OK> را فشار دهید.
استفاده از WPA-PSK یا WPA2-PSK
1
<WPA/WPA2-PSK> را فشار دهید.
2
یک روش رمزگذاری انتخاب کنید.
برای تنظیم دستگاه به گونه ای که به طور خودکار AES-CCMP یا TKIP را انتخاب کند که با تنظیمات روتر بی سیم منطبق باشد، <Auto> را فشار دهید.
3
<PSK> را فشار دهید، و کلید شبکه ای را که بررسی کرده اید وارد کنید.
4
<OK> را فشار دهید.
استفاده از WPA-EAP یا WPA2-EAP
1
<WPA/WPA2-EAP> را فشار دهید.
2
<OK> را فشار دهید.
6
<OK> را فشار دهید.
 وقتی روتر LAN بی سیم شناسایی شد و پیکربندی تمام شد، صفحه <Connected.> نمایش داده خواهد شد.
6W1Y-00H