הפעלת המכשיר

סעיף זה מסביר כיצד להפעיל את המכשיר.
1
ודא שתקע החשמל מחובר היטב לשקע החשמל.
2
פתח את מכסה מתג ההפעלה/כיבוי ולחץ עליו לכיוון "".
3
סגור את מכסה מתג ההפעלה/כיבוי.
מסך ההתחלה מופיע בתצוגת לוח המגע.
תוכל לבחור את המסך הראשון המוצג מיד לאחר הפעלת המכשיר. <שימוש במסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור>
התגובה של תצוגת לוח המגע והמקשים בלוח הבקרה עשויה שלא להיות מיטבית מיד לאחר שהמכשיר הופעל.
אם המכשיר מחובר למחשב Mac כבוי באמצעות כבל USB, המחשב עשוי להידלק אוטומטית כשהמכשיר נדלק. במקרה זה, נתק את כבל ה-USB מהמכשיר. ייתכן גם שתוכל לפתור את הבעיה באמצעות רכזת USB בין המכשיר למחשב.
6W21-01L