עריכת היעדים הרשומים בלחצני One-Touch (נגיעה אחת)

לאחר רישום היעדים, באפשרותך לשנות או למחוק את ההגדרות שלהם.
1
לחץ על <ספר כתובות/העברה>. המסך <בית>
2
לחץ על <תיכנות לחיץ מהיר>.
3
בחר את לחצן ה-one-touch שברצונך לערוך או למחוק.
אם ברצונך לערוך את ההגדרות של לחצן ה-one-touch, לחץ על <תיכנות/עריכה>. להוראות בנושא אופן עריכת ההגדרות, ראה שלב 7 ב-רישום יעדים בפנקס הכתובות. לחץ על <אישור> לאחר שתסיים לערוך.
אם ברצונך למחוק לחצן one-touch, בחר את לחצן ה-one-touch, ולחץ על <מחיקה>  <כן>.
4
לחץ על <סגירה>.
6W21-03C