המסכים הבסיסיים של תצוגת מסך המגע

סעיף זה מתאר את המסכים השונים המוצגים בתצוגת מסך המגע.
המסך <בית>
המסך <בית> מוצג כאשר לוחצים על <בית>. המסך <בית> מציג רשימת של לחצני פונקציות ושל פעולות כגון הכניסה לפונקציות שונות. הפריטים המוצגים במסך <בית>
מסך התכונות הבסיסיות של כל אחת מהפונקציות
במסך <בית>, לחץ על לחצני הפונקציות כדי להציג את מסך הפונקציות הבסיסיות שבו תוכל לגשת לפונקציות בסיסיות כגון צילום, פקס וסריקה. אף כי התצוגה ופריטי ההגדרה במסך התכונות הבסיסיות משתנים כתלות בפונקציה, באפשרותך לשנות את ההגדרות כדי שהן יתאימו לצרכיך. התאמה אישית של מסך התכונות הבסיסיות
דוגמה: מסך תכונות הצילום הבסיסיות
הפריטים המוצגים משתנים כתלות בפונקציה.
המסך <הגדרות/רישום>
לחץ על  כדי להציג את המסך <הגדרות/רישום>. לחץ קודם כל על מקש זה כדי לעשות שינויים בכל הגדרה, כגון הגדרות נייר, הגדרות תצוגה והגדרות רשת. במסך זה תוכל גם לרשום יעדים, כגון כתובות דוא"ל ומספרי פקס.

רמת התפריט הנוכחית

יוצגו שמות המסך של הרמה הנוכחית ושל רמה אחת מעל.

רשימת פריטי הגדרות

פריטי הגדרות השייכים לרמת הפריט הנוכחית יוצגו ברשימה.
כאשר לא קיים תפריט מתחת לרמה הנמוכה ביותר, יוצג מסך ההגדרה.
המסך <ניטור סטטוס>
כשלוחצים על <ניטור סטטוס>, מוצג המסך <ניטור סטטוס>. במסך זה תוכל לבדוק את סטטוס ההדפסה ואת סטטוס השידור, וכן את הכמות הנותרת של טונר ואת רמת הזיכרון.

סטטוס ויומנים של צילום/הדפסה/שידור/מסמכים שנשמרו

הסטטוס הנוכחי או היומן של הפריט שנבחר יוצג. ניתן לבטל צילום, הדפסה ושידור פקס במסך זה.
ביטול צילום
ביטול שליחת פקסים
מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
ביטול הדפסה
בדיקת סטטוס ההדפסה והיומן

חומרים מתכלים

ניתן לבדוק את סטטוס המכשיר, כגון את כמות הטונר או הנייר הנותרת ואת רמות הזיכרון.
מפרטי חומרה
בדיקת הכמות הנותרת של חומרים מתכלים
מסך שגיאה
במקרים מסוימים של שגיאה, יוצגו הוראות לגבי אופן התגובה לשגיאה. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי לפתור את הבעיה. אמצעים לטיפול בכל הודעה
דוגמה: במקרה של נייר שנתקע
המלצות
לחץ על  המוצג במסך <בית> ובמסך התכונות הבסיסיות כדי להתאים אישית את המסך, כגון סידור מחדש של הלחצנים או יצירת מקש קיצור דרך. התאמה אישית של תצוגת מסך המגע
ניתן לשנות את ההגדרות הנוגעות לתצוגת המסך, כגון איזה מסך יופיע מיד לאחר הפעלת המכשיר, ואם תופיע ההודעה על הנייר והטונר הנותרים. <הגדרות תצוגה>
ניתן להגדיר את המסך שיוצג לאחר שחלף זמן מסוים ללא פעולה. <פונקציה לאחר איפוס אוטומטי>
6W21-021