התאמה אישית של המסך <בית>

סעיף זה מסביר מה ניתן להתאמה אישית ולניהול מתוך הפריטים המוצגים כאשר לוחצים על במסך <בית>.
כתלות בהגדרה של <אפשר התאמת מסך בית לשימוש נפוץ> ובהרשאות של משתמש הכניסה, ייתכן שיוצג מסך לבחירת <התאם לשימוש אישי> או <התאם לשימוש משותף> כאשר נבחרה האפשרות <העבר לחצנים>, <עריכת לחצנים>, <הגדרות פריסת מסך בית>, או <הגדרות טפט>.
<התאם לשימוש אישי>: בחר אפשרות זו כדי להתאים את מסך הבית למשתמש הנוכחי עם הכניסה. הגדרות ברירת המחדל של <התאם לשימוש אישי> מבוססות על ההגדרות של <התאם לשימוש משותף>.
<התאם לשימוש משותף>: בחר אפשרות זו כדי להתאים את מסך הבית עבור משתמשים ללא מסך מותאם אישית, כגון משתמשים ללא כניסה, משתמשים אורחים וכו'. ההגדרות ב-<התאם לשימוש משותף> יחולו עד שהמשתמש המאומת יקבע את התצורה של <התאם לשימוש אישי>.
אם ישונו ההגדרות ב-<התאם לשימוש משותף> השינויים יבואו לידי ביטוי גם ב-<התאם לשימוש אישי> עד שהמשתמש המאומת יקבע את התצורה של <התאם לשימוש אישי>.
ניתן לייבא/לייצא את הגדרות מסך<בית> בין מכשירים שונים התומכים במסך <בית>. ייבוא/ייצוא של נתוני ההגדרות
הגדרות מסך<בית> אינן מיובאות למכשירים התומכים במסך <תפריט מקוצר> אך אינם תומכים במסך <בית>.
אפילו אם אחת ההגדרות ב <הגדרות ניהול בית לשימוש אישי> מושבתת בזמן הייצוא, הגדרות אישיות מיוצאות אם התצורות שלהן כבר מוגדרות.

 <העבר לחצנים>

ניתן להזיז לחצני פונקציות ולחצנים אישיים/לחצנים משותפים.

 <עריכת לחצנים>

ניתן להשתמש רק ב-<העברה:> עבור לחצני פונקציות.
ב-<שינוי שם>, <מחיקה>, ו-<העברה> ניתן להשתמש עבור לחצנים אישיים/לחצנים משותפים.

 <הגדרות פריסת מסך בית>

ניתן לבחור את אחד מהפריטים הבאים עבור הגודל והמספר של הלחצנים המוצגים במסך אחד.
3 לחצנים גדולים בדף
6 לחצנים גדולים בדף
<9 לחצנים בינוניים בדף>
12 לחצנים בינוניים קטנים בדף
<15 לחצנים קטנים בדף>

 <הגדרות טפט>

ניתן לשנות את תמונת הרקע.

 <הגדרות ניהול בית>

ההגדרות הבאות זמינות. (טקסט אדום ומודגש מציין כי זו הגדרת ברירת המחדל.)
<אפשר התאמת מסך בית לשימוש נפוץ>: <מופעל>/<כבוי>
<אפשר למשתמשים ללא אימות להשתמש בציר זמן>: <מופעל>/<כבוי>
<אפשר לכל משתמש עם כניסה להשתמש בציר הזמן>: <מופעל>/<כבוי>
<חזור לבית לאחר ביצוע המשימה>: <מופעל>/<כבוי>
<הגבלת תצוגת פונקציות>: בחר את הפונקציות או את יישומי AddOn שברצונך להסתיר במסך <בית>.
<הגדרות ניהול בית לשימוש אישי>: ניתן לקבוע את ההגדרות הבאות.
<אפשר רישום/עריכה של לחצנים אישיים>: <מופעל>/<כבוי>
<אפשר שימוש בלחצני העברה בעת התאמה לשימוש אישי>: <מופעל>/<כבוי>
<אפשר שימוש בהגדרות פריסת מסך בית בעת התאמה לשימוש אישי>: <מופעל>/<כבוי>
<אפשר שימוש בהגדרות טפט בעת התאמה לשימוש אישי>: <מופעל>/<כבוי>
כדי להפעיל הגדרה זו יש צורך בהרשאות מנהל.
אפשר התאמת מסך בית לשימוש נפוץ
במצב מופעל, משתמשים כלליים ומשתמשים שאינם מחוברים יכולים לרשום לחצנים משותפים ולהתאים את מסך הבית לשימוש נפוץ.
חזור לבית לאחר ביצוע המשימה
במצב מופעל, מסך הבית יוצג לאחר ביצוע משימות באמצעות לחצנים משותפים, לחצנים אישיים או ציר זמן.
ההיסטוריה לא תישמר בציר הזמן כאשר משתמש אינו מחובר למערכת והאפשרות <אפשר למשתמשים ללא אימות להשתמש בציר זמן> מוגדרת כ-<כבוי>, או כאשר משתמש מחובר למערכת והאפשרות <אפשר לכל משתמש עם כניסה להשתמש בציר הזמן> מוגדרת כ-<כבוי>.
כאשר האפשרות <אפשר שימוש בהגדרות אישיות> מושבתת, <הגדרות ניהול בית לשימוש אישי> מוצגת באפור ולא ניתן להשתמש בהגדרות אישיות. <אפשר שימוש בהגדרות אישיות>
אפשר רישום/עריכה של לחצנים אישיים
השבת על מנת להסתיר לחצנים אישיים.
אם האפשרות <אפשר שימוש בלחצני העברה בעת התאמה לשימוש אישי> מושבתת לאחר הזזת הכפתורים במסך האישי כאשר <אפשר שימוש בלחצני העברה בעת התאמה לשימוש אישי> מופעלת, הלחצנים אינם ניתנים להזזה במסך האישי אבל המיקום שלהם נשמר.
אפשר שימוש בהגדרות פריסת מסך בית בעת התאמה לשימוש אישי
השבת על מנת ליישם את ההגדרות של <הגדרות התקן>.
אפשר שימוש בהגדרות טפט בעת התאמה לשימוש אישי
השבת על מנת ליישם את ההגדרות של <הגדרות התקן>.

 <הגדרות לחצני קיצורים לפונקציות>

ניתן לרשום לחצני פונקציות כקיצורי דרך. בחר את יעד הרישום ולאחר מכן את הפונקציה שיש לרשום.
כדי להפעיל הגדרה זו יש צורך בהרשאות מנהל.
אם אינך משתמש בקיצורי דרך, בחר <לא מוקצה> מהרשימה.
6W21-02K