שליחת פקסים במחשב

סעיף זה מתאר את הזרימה הבסיסית של שליחת פקסים ממחשב.
1
פתח מסמך והצג את מסך ההדפסה.
2
בחר את המכשיר ולחץ על [Print] או על [OK].
3
לחץ על הלשונית [Enter Destination], וציין את מצב התקשורת ואת מספר הפקס שבהם אתה משתמש.
[* Communication Mode]: ודא כי האפשרות [G3] נבחרה.
[* Fax Number/URI]: ודא כי האפשרות [Fax Number] נבחרה.
[* Fax Number]: הזן מספר פקס.
אם עליך לציין מספר כדי לחייג לקו חיצוני, לחץ על [Detailed Settings] [Add Outside Dialing Prefix to G3/IP Fax Number], והזן מספר פקס בתיבת הטקסט [G3].
אם האפשרות [Confirm Fax Number/URI when Setting Destination] מוגדרת בתיבת הדו-שיח [Security Settings], הזן את מספר הפקס שצוין ב-[Confirm Fax Number]. לפרטים, ראה 'עזרה' עבור מנהל התקן פקס.
4
לחץ על [Send].
השליחה תתחיל.
לביטול שליחה, לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת המוצג במגש המשימות בשולחן העבודה, בחר את הקובץ לביטול ולחץ על [Document]  [Cancel]  [Yes]. אם הסמל אינו מוצג, באפשרותך לבצע את הביטול מלוח הבקרה של המכשיר. בדיקת המצב והיומן של מסמכים שנשלחו והתקבלו
כאשר מוצג מסך הקלט של מזהה המחלקה והסיסמה או של שם המשתמש והסיסמה
הזן את מזהה המחלקה והסיסמה או את שם המשתמש והסיסמה.
1
פתח מסמך והצג את מסך ההדפסה.
2
בחר במכשיר ולחץ על [Show Details].
3
לחץ על [General Settings].
4
לחץ על [Add Destination].
5
הזן את שם היעד ב-[Destination Name] ואת מספר הפקס ב-[Fax Number], ולאחר מכן לחץ על [Add] [Cancel].
אם עליך לציין מספר כדי לחייג לקו חיצוני, לחץ על [Outside Dialing Prefix] [Settings] בלוח [Special Features], והזן את המספר.
6
לחץ על [Print].
השליחה תתחיל.
לביטול שליחה, לחץ על סמל המדפסת המוצג ב-Dock, בחר את הקובץ לביטול  לחץ על [Delete] או על . אם הסמל אינו מוצג, באפשרותך לבצע את הביטול מלוח הבקרה של המכשיר. בדיקת המצב והיומן של מסמכים שנשלחו והתקבלו
כאשר מוצג מסך הקלט של מזהה המחלקה והסיסמה
הזן את מזהה המחלקה ואת הסיסמה.
6W21-05L