בעיות אבטחה

ההגדרות ב- <הגדרות/רישום> לא משוחזרים למרות שתיבת הסימון לא מסומנת בהגדרות מדיניות האבטחה.

פריטים ששונו ההגדרות מדיניות האבטחה לא משוחזרים רק על ידי ביטול הבחירה בתיבת הסימון. בטל את הבחירה בתיבת הסימון, ושנה את ההגדרות המתאימות מ- לחצן, או מ- <הגדרות/רישום> בממשק המשתמש המרוחק.

לא ניתן לייבא הגדרות של מדיניות אבטחה.

האם הגדרת סיסמת מדיניות אבטחה שונה מהתקן המקור? הסר את הסיסמה בהתקן היעד או הגדר את אותה סיסמה כמו בהתקן המקור.
שימוש בסיסמה להגנה על הגדרות מדיניות האבטחה

מסך הזנת סיסמת אבטחת מנהל המערכת מוצג למרות שלא מוגדרת סיסמה.

אם אתה מייבא הגדרות של מדיניות אבטחה, אותה הסיסמה מוגדרת להתקן היעד אם מוגדרת סיסמת מדיניות אבטחה בהתקן המקור. בדוק את הסיסמה בהתקן המקור.
6W21-0J1