Kopiesatsnumrering

I det här läget kan du skriva ut ett dokument med ett femsiffrigt nummer i bakgrunden på varje sida.
Du kan ange startnumret manuellt vid utskrift av kopiesatsnummer.

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Ändra utskr- inställningar].
4.
Tryck på [Alternativ] → [Kopiesats- numrering].
5.
Ange bildens riktning och utskriftsplacering.
Riktning:
[Stående bild]:
Skriver ut en bild upprätt på papperet.
[Liggande bild]:
Skriver ut bilden sidledes på papperet.
Stående bild
Liggande bild
Tryck på [Hela ytan] om du vill skriva ut kopiesatsnumret upprepade gånger över hela det utmatade dokumentet.
Tryck på [Nummer på 5 ställen] för att välja alla fem utskriftspositioner.
OBS!
Om du anger <Nummeraltern.> till 'På' i [Inställ. för alternativ för kopiesatsnumrering], blir [Hela ytan] och [Nummer på 5 ställen] nedtonade och kan inte väljas. (Se "Alternativ för kopiesatsnumrering".)
Om du anger två av [Sidnumrering], [Vatten- stämpel] eller [Utskrifts- datum] för att skriva ut på samma position, visas ett bekräftelsemeddelande när du trycker på .
Du kan trycka på [Ange detaljer] om du vill justera utskriftsplaceringen.
För att justera utskriftspositionen, tryck på [X] eller [Y] → justera utskriftspositionen med [-] eller [+] → tryck på [OK].
6.
Ange utskriftsinställningarna för kopiesatsnumren.
Tryck på listrutan <Format> → välj storlek på kopiesatsnumren.
OBS!
Om du anger <Nummeraltern.> till 'På' i [Inställ. för alternativ för kopiesatsnumrering], kan du ange kopiesatsnumrets storlek till [10,5 pt], [12,0 pt] eller [14,0 pt]. (Se "Alternativ för kopiesatsnumrering".)
Tryck på listrutan <Färg> → välj färg på sidnumren.
Tryck på [Ljus] eller [Mörk] för <Täthet> för att justera tätheten.
Skriv startnumret med - (siffertangenterna).
7.
Tryck på [OK] → [Stäng].

VIKTIGT!
Utskriftsprestanda kanske inte blir optimala, beroende på filens innehåll och kombinationen av inställningar.
Om du använder [Kopiesats- numrering] med [Lägg till omslag], [Infoga ark] eller [Skiljeark], skrivs inte vattenstämpel ut på de infogade sidorna.
OBS!
Läget Kopiesatsnumrering kan inte användas tillsammans med filer med bilder som har en upplösning lägre än 600 x 600 dpi.
Om kopiesatsnumret består av färre än 5 siffror anges det på följande sätt:
Exempel: Om kopiesatsnumret är 10 skrivs "00010" ut.
6Y5R-13W