Pappersjustering för efterbehandlarfack A/B

Du kan ställa in pappersjustering vid utmatning till fack A eller B i en efterbehandlare.
Det här läget kan ställas in när Finisher-AN eller Saddle Finisher-AN har monterats. (Se "Finisher-AN/Saddle Finisher-AN/Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU".)
VIKTIGT!
Du kan inte justera utmatat papper i följande situationer:
vid användning av papper mindre än A5R
vid användning av olika pappersformat tillsammans
Om du sätter [Just. utm. ppr med olika form. (olika bredd)] till "På", kan du justera utmatat papper efter pappersbredd. (Se "Justera utmatat papper med olika bredd".)
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera åtgärd] → [Inriktningsjustering för efterbehandlarfack A] eller [Inriktningsjustering för efterbehandlarfack B].
3.
Tryck på [-] eller [+] för att ställa in pappersjustering → tryck på [OK].
Du kan växla mellan positiva och negativa värden genom att trycka på [±].
6Y5R-0K8