Finisher-AN/Saddle Finisher-AN/Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU

Finisher-AN och Saddle Finisher-AN är utrustade med följande funktioner för efterbehandling: Sortera, Gruppera, Förskjutning och Häfta.
Saddle Finisher-AN är även utrustad med sadelhäftningsfunktion.
Om Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU har monterats kan arbetssättet Hålslagning också användas.
OBSERVERA
Lägg inte fingrarna eller händerna på efterbehandlaren när den är igång. Detta kan orsaka personskador eller skador på efterbehandlaren.
När du tar bort papper från efterbehandlarens fack får du inte lägga händerna på utmatningsfacket. Facken kan flyttas uppåt och händerna klämmas.
Stick aldrig in händerna i den del av facket där häftningen sker (vid valsarna), när du häftar med en efterbehandlare.
VIKTIGT!
Placera inga andra föremål än papper i efterbehandlarens fack, eftersom detta kan skada facken.
Placera inga föremål under efterbehandlarens fack, eftersom detta kan skada facken.
Om papperet som är tunnare än 64 g/m2 används för omslagssida, kan papperets skrynklas vid sadelhäftning.
Om papper som är tunnare än 64 g/m2 används för omslagssida när Booklet Trimmer-F har monterats, kan papperet trimmas med ojämna kanter.
Om bredden på det papper som du använder är för liten, kan papperet sadelhäftas med ojämna kanter. I så fall kontrollerar du papperets bredd.
Om bredden på det papper som du använder är för liten, kan papperet häftas (hörn/dubbelt) med ojämna kanter. I så fall kontrollerar du papperets bredd.
Om bredden på det papper som du använder är för liten när Booklet Trimmer-F används, kan papperet trimmas med ojämna kanter. I så fall kontrollerar du papperets bredd.
Om du skapar ett sadelhäftat häfte med glättat papper för iläggsblad eller omslag, kan den utskrivna bilden på sidan efter omslaget fastna på omslagets baksida, eller på baksidan av de infogade arken, beroende på vilken typ av bestruket papper du använder.
Om du skapar ett sadelhäftat häfte eller använder arbetssättet Häfta (Hörn, dubbel) med bestruket papper eller iläggsblad, kan kopiesatserna smutsa ned ytan (tonerränder) på omslaget beroende på vilken typ av bestruket papper du använder.
Om du framställer ett sadelhäftat häfte med bestruket papper som omslag kan det uppstå sprickor runt falsen på omslaget, beroende på typen av bestruket papper.
Om du använder arbetssättet Häfta (Hörn/Dubbelt) för att häfta flera kopiesatser med bestruket papper som omslag, kan det hända att klamrarna smutsar ned ytan på de redan utskrivna omslagen, beroende på typen av bestruket papper.
Om papper med en ytvikt på 326 till 400 g/m2 matas ut till fack A, kan tonern på pappersarken fastna på arket ovan. I så fall, ange fack B som utmatningsenhet. Var noga med att inte stapla tjockt, bestruket papper ska staplas högre än 40 mm i fack B.
Om papper med en ytvikt på 326 till 400 g/m2 matas ut till fack B, kan pappersstopp och repor i bilder med hög täthet inträffa när stela papper används.
OBS!
Namnet på hålslagsenheten kan variera i olika regioner.

Delarna och deras funktioner

Yttre delar
Saddle Finisher-AN
Finisher-AN
1.
Övre lucka
Öppna luckan när du behöver åtgärda pappersstopp. (Se "Rensa pappersstopp".)
2.
Frontlucka
Öppna luckan för att ta bort klammerpatronen eller åtgärda pappers- eller klammerstopp i häftenheten eller efterbehandlaren. (Se "Underhåll" och "Problemlösning")
3.
Häftesfack (endast Saddle Finisher-AN)
Utskrifter som har sadelhäftats matas ut till det här facket.
4.
Extra häftesfack (endast Saddle Finisher-AN)
Dra ut det extra facket om du ska framställa ett häfte med stort format.
5.
Utmatningsfack B
Utskrifter matas ut till det här facket. Du kan ställa in läget Fackval så att det här facket används i samband med vissa utskriftsfunktioner. (Se "Välja utmatningsfack".)
6.
Utmatningsfack A
Utskrifter matas ut till det här facket. Du kan ställa in läget Fackval så att det här facket används i samband med vissa utskriftsfunktioner. (Se "Välja utmatningsfack".)
OBS!
Om Finisher Long Sheet Catch Tray-A(tillval) är monterat ersätter det fack A.
När du sätter in Long Sheet Tray-C(tillval), monteras förlängningsutmatningsfacket på den övre delen av fack A.
I utmatningsfack A/B justeras utmatat papper mellan de två styrskenorna. Du kan justera dessa skenors position. Mer information finns i "Pappersjustering för efterbehandlarfack A/B"
Inre delar
1.
Fack för hålslagningsskräp (Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU)
Dra ut facket för hålslagningsskräp när du behöver slänga hålslagningsskräp. (Se "Ta bort hålslagningsspill (Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU)".)
2.
Fack för klammerskräp
Dra ut facket för klammerskräp när du behöver slänga klammerskräp. (Se "Avlägsna klammerspill (Finisher-AN/Saddle Finisher-AN)".)

Läge för efterbehandling

Finisher-AN och Saddle Finisher-AN är utrustade med följande funktioner för efterbehandling:

Läget Sortera

Utskrifterna sorteras automatiskt i kopiesatser och ordnas i sidordning.

Läget Gruppera

Alla utskrifter av samma originalsida grupperas tillsammans i satser.

Läget Förskjutning

Utskriften förskjuts alternerande framåt och bakåt i facket.
Papperet matas ut i vertikal (stående) eller horisontell (liggande) riktning, beroende på hur originalen är vända. Exempel: för A4R-original matas papperet ut i horisontell riktning. För A4-original matas papperet ut i vertikal riktning.

Läget Häfta

Utskrifterna sorteras automatiskt i satser, ordnas i sidordning och häftas. Utskrifterna häftas på följande ställen:
Om originalen placerades på originalglaset:
Hörnhäftningsområde
Dubbelhäftningsområde
*1 Övre vänster
*2 Övre höger
*3 Undre höger
*4 Under vänster
*5 Vänster sida
*6 Höger sida
Om originalen placerades i dokumentmataren:
Hörnhäftningsområde
Dubbelhäftningsområde
*1 Upptill till höger
*2 Upptill till vänster
*3 Nedtill till vänster
*4 Nedtill till höger
*5 Höger sida
*6 Vänster sida

Läget Sadelhäfta

Utskrifter samlas till häften, bestående av sidor som viks och häftas i mitten.

Läget Hålslagning

Två eller fyra hål slås i de utskrivna arken.
Hålslagningsytorna visas i bilden nedan.
Originalglas
Matare
* Hålslagen yta
Avståndet mellan hålen visas i bilden nedan.
Puncher Unit-BS
2 hål
3 hål
*1 70 mm
*2 108 mm
Puncher Unit-BT
2 hål
4 hål
* 80 mm
Puncher Unit-BU
4 hål
*1 21 mm
*2 70 mm

Läget Sadelfalsa

Maskinen falsar flera pappersark till halva formatet.
VIKTIGT!
Du kan häfta följande pappersformat:
Dubbel häftning: A3, A4, A4R eller eget format (182 mm x 182 mm till 297 mm x 432 mm)
Hörnhäftning: A3, A4, A4R eller eget format (210 x 182 mm till 297 x 432 mm)
Du kan inte häfta vellum, overheadfilm, klar film, genomskinlig film eller etiketter. Du kan inte heller häfta papper med en vikt på 326 g/m2 eller mer.
Du kan sadelhäfta följande pappersformat: 330 x 483 mm, 305 x 457 mm, 320 x 450 mm (SRA3), A3, A4R eller eget format (210 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm)
Du kan inte sadelhäfta vellumpapper, overheadfilm, klar film, genomskinlig film, hålslaget papper, flikpapper eller etiketter. Du kan inte heller sadelhäfta papper med en vikt på 301 g/m2 eller mer.
Följande pappersformat kan hålslås:
När Puncher Unit-BS har monterats.
Två hål: A3, A4, A4R, eget format (182 mm x 182 mm till 297 mm x 432 mm), eget format (297,1 mm x 182 mm till 304,8 mm x 457,2 mm)
Tre hål: A3, A4, eget format (210 mm x 182 mm till 297 mm x 432 mm), eget format (297,1 mm x 182 mm till 304,8 mm x 457,2 mm)
När Puncher Unit-BT har monterats
Två hål: A3, A4, A4R, eget format (182 mm x 182 mm till 304,8 mm x 432 mm)
Fyra hål: A3, A4, eget format (257 mm x 182 mm till 304,8 mm x 432 mm)
När Puncher Unit-BU har monterats
Fyra hål: A3, A4, A4R, eget format (182 mm x 182 mm till 297 mm x 432 mm), eget format (297,1 mm x 182 mm till 304,8 mm x 457,2 mm)
Du kan inte hålslå tjockt 6 till 8, 1-sidigt bestruket 7 till 9, 2-sidigt bestruket 7 till 9, matt bestruket 7 till 9, overheadfilm, klar film, genomskinlig film, struktur 7, vellum, etiketter och hålslaget papper. Du kan inte heller hålslå papper vars vikt är 301 g/m2 eller mer.
Du kan sadelfalsa följande pappersformat: 330 x 483 mm, 305 x 457 mm, 320 x 450 mm (SRA3), A3, A4R eller eget format (210 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm)
Du kan inte sadelfalsa vellumpapper, overheadfilm, klar film, genomskinlig film, hålslaget papper, flikpapper eller etiketter.
Du kan inte sadelfalsa papper vars vikt är 301 g/m2 eller mer.
I följande fall kanske utmatat papper inte justeras eller faller ned från facket:
Vid användning av tunt papper (på grund av temperatur, luftfuktighet, egenskaper hos papperstypen eller böjt papper)
När arbetssättet Hålslagning är inställt
När du använder egna pappersformat och både arbetssätten Hålslagning och Förskjut har ställts in kan papperskanten vikas eller skrynklas. I så fall sätter du arbetssättet Offset till "Av".
OBS!
För anvisningar om underhåll av efterbehandlaren, t.ex. byte av klamrar, se "Underhåll" För information om hur du rensar pappers- eller klammerstopp, se "Problemlösning"
Om arbetssättet Efterbehandling har aktiverats, flyttas utmatningsfacket nedåt efter hand som varje utskriftssats matas ut. När ett utmatningsfack blir fullt matas efterföljande utskrifter ut i nästa lediga fack. Om alla fack är fulla stoppas utskriften. Avlägsna allt utmatat papper från facken. Facken flyttas uppåt och utskriften återupptas.
Du kan inte mata ut häftat papper till fack A.
Om du trycker på [Förskjut]*1 när något av arbetssätten Sortera eller Grupp är inställt, förskjuts varje sats med utskrifter med följande värde innan den matas ut i utmatningsfacket.
*1 papper med en bredd på 314,9 mm eller mer eller en längd på 487,8 mm eller mer kan inte flyttas.
Häfta inte:
Varje sats med utskrifter skiftas cirka 20 mm. (för andra pappersformat än A4R)
Varje sats med utskrifter skiftas cirka 15 mm. (för pappersformat A4R)
Hörnhäftning:
Varje sats med utskrifter skiftas cirka 20 mm.
Dubbel häftning:
Varje sats med utskrifter skiftas cirka 20 mm.
Om arbetssättet Häfta har aktiverats, flyttas utmatningsfacket nedåt efter hand som varje utskriftssats matas ut. När ett utmatningsfack blir fullt eller när 200 utskriftssatser med den fördefinierade höjden har matats ut, stoppas utskriften och häftningen tillfälligt. Utskrift och häftning återupptas så fort du har tagit bort alla häftade utskrifter från utmatningsfacket.
När du använder arbetssättet Häfta får du inte ta bort bunten från utmatningsfacket under jobbet. Ta bort bunten när jobbet är klart.
Staple-N1 är standardutrustad för Finisher-AN.
Staple-N1 och Staple-P1 är standardutrustade för Saddle Finisher-AN.
Om du vill använda arbetssättet Häfta på fler än 50 ark (80 g/m2) papper med formatet A3 eller A4R, eller 100 ark (80 g/m2) papper med formatet A4, förskjuts kopiorna/utskrifterna utan att häftas. När du väljer bestruket papper kanske det inte heller är möjligt att använda arbetssättet Häfta även om antalet ark, inklusive iläggsblad och skiljeark, understiger det fördefinierade antalet för efterbehandlaren.
Det maximala antalet ark som kan bindas kan vara omöjligt att uppnå beroende på papperstypen. Ändra i sådana fall eller minska antalet ark som ska bindas.
Om maskinen stoppar under häftningen och meddelandet <Fyll på häftklamrar i häftningsenheten.> visas, är nästan alla häftklamrar förbrukade och klammerbehållaren måste bytas ut. Byt ut klammerbehållaren innan du fortsätter. (Se "Underhåll".)
Arbetssättet Sadelhäftning är endast tillgängligt om Saddle Finisher-AN har monterats.
Hur många ark som kan sadelhäftas varierar beroende på papperets ytvikt och typ. När du t.ex. använder normalt papper (80 g/m2), kan 25 ark papper (100 sidor) sadelhäftas samtidigt.
Precisionen i vikningen med arbetssättet Sadelhäftning kan variera beroende på papperstyp och antal ark.
För information om maximalt antal ark som kan Z-falsas och häftas när Paper Folding Unit-J har monterats, se "Läge för häftning med läget för Z-falsning"
Arbetssättet Hålslagning är endast tillgängligt om Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU har monterats.
Arbetssättet Sadelfalsa är endast tillgängligt om Saddle Finisher-AN har monterats.
Papperet sadelviks med maximalt 5 ark (80 g/m2) och matas sedan ut.

Pappersformat som kan matas ut

Vilka pappersformat som kan matas ut från utmatningsfacken på Finisher-AN/Saddle Finisher-AN anges nedan. Vissa pappersformat kan emellertid inte matas ut, beroende på vilka funktioner som aktiverats.
: Tillgängligt
-: Ej tillgängligt
Pappersformat
Fack A
Fack B
Häftesfack
330 x 483 mm
305 mm x 457 mm
320 mm x 450 mm (SRA3)
A3
A4
-
A4R
A5R
-
-
Eget format
139,7 x 182 mm till 330,2 x 487,7 mm
 *1
 *2
Eget format
(Långt ark)                   
210 mm x 487,8 mm till 330,2 mm x 1 300 mm
 *3
-
-
*1 Egna pappersformat kan bara matas ut om de är mellan 182 x 182 mm till 330,2 x 487,7 mm.
*2 Egna pappersformat kan bara matas ut om de är mellan 210 x 279,4 mm till 330.2 x 487.7 mm.
*3 Efterbearbetning som häftning och hålslagning kan inte utföras.
OBS!
Häftesfacket kan användas bara när Saddle Finisher-AN har monterats.
Du kan inte mata ut papper vars bredd är mindre än 182 mm till utmatningsfack B.

6Y5R-03A