Pappersjustering vid häftning

Det kopierade eller utskrivna papperet kan krympa på grund av temperatur, luftfuktighet eller papperstypens egenskaper. I så fall kan du i det här läget rikta in kopierade eller utskrivna papper genom att justera styrskenan i efterbehandlaren så att rätt inriktade papper häftas.
Det här läget kan ställas in när Finisher-AN eller Saddle Finisher-AN har monterats. (Se "Finisher-AN/Saddle Finisher-AN/Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU".)
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera åtgärd] → [Inriktningsjustering vid häftning].
3.
Tryck på [-] eller [+] för att justera styrskenan → tryck på [OK].
Tryck på [+] för att placera styrskenan närmare papperet.
Du kan växla mellan positiva och negativa värden genom att trycka på [±].
OBS!
Om styrskenan är för nära papperet kan papperet skrynklas eller ett pappersstopp inträffa. Utför alltid en finjustering av styrskenans läge.
6Y5R-0K7