Läget Häfte

I det här läget kan du mata ut kopior som häften.
För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda den här funktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion"
Sadelhäfta häfte
I det här läget kan du kopiera enkelsidiga eller dubbelsidiga original så att kopiorna bildar ett häfte.
Uppdelat häfte
I det här läget kan du skapa ett stort dokument med många sidor i ett uppdelat häfte.
Korrigera krypning (förskjutning)
I det här läget kan du ändra bildernas placering i ett häfte genom att beräkna förskjutningsavståndet mellan den yttersta sidan och sidan mitt i häftet.
*1 Beskuret
*2 När sidorna har beskurits är alla yttermarginaler likadana.
*3 Innermarginalerna ställs in så att innermarginalerna på yttersidorna är bredare än på innersidorna. Placeringen av bilderna på varje sida justeras genom uträkning av storleken på förskjutningen mellan de yttersta och innersta sidorna i häftet.
Trimma
Om både Booklet Trimmer-F och Two-Knife Booklet Trimmer-A har monterats:
Maskinen trimmar framkanterna och över-/nederkanten på utskrifterna i läget sadelhäftning.
Om endast Booklet Trimmer-F har monterats:
Maskinen trimmar framkanterna på utskrifterna i läget Sadelhäftning.
Sadelpress
I det här läget kan du komprimera en sadelhäftad häftesrygg.
OBS!
För att försäkra dig om att inställningen för [Sadelpress] fungerar måste du sadelhäfta fler än nio pappersark (inklusive omslagsark).
VIKTIGT!
Sadelhäfta och Uppdelat häfte kan anges bara om Saddle Finisher-AN har monterats.
Läget Sadelpress kan endast väljas om Saddle Finisher-AN har monterats.
Trimläget kan bara ställas in om Booklet Trimmer-F eller Two-Knife Booklet Trimmer-A har monterats på Saddle Finisher-AN.
Du kan använda [Trimma] bara om du väljer [Sadelhäftning].
Tänk på att ange korrekt papperstyp. När du skriver ut på specialpapper, exempelvis tjockt papper eller overheadfilm, bör du vara noga med att ange korrekt papperstyp, i synnerhet om du använder tjockt papper. Om den angivna papperstypen är felaktig kan bildkvaliteten försämras. Dessutom kan fixeringsenheten bli smutsig och gå sönder, och papperet kan fastna.
Placera alltid vertikala (stående) original vertikalt. Om du placerar sådana original horisontellt, skrivs jämna numrerade sidor ut upp och ned.
Precisionen i vikningen med läget Sadelhäfta kan variera med papperstyp och antal ark.

1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Häfte].
3.
Ange detaljerade inställningar för Häfte.
Om du placerar ett tvåsidigt original, tryck på [2-sidigt original] → välj typ av tvåsidigt original → tryck på [OK].
[Boktyp]:
Originalets fram- och baksida har samma riktning i höjdled.
[Kalendertyp]:
Originalets fram- och baksida har motsatt riktning i höjdled.
Scanna häfte:
Falsning och sadelhäftning:
Lägga till omslag:
Välj efterbehandlingsformat:
Välja originalformat och storlek på häfteslayouten:
Scanna häfte:
Tryck på [Häftes- scanning] → välj originalformat → tryck på [OK].
Om du vill falsa varje sida i originalet för att använda som två sidor i häftet, tryck på [Scanna inte häfte] → välj originalformat → tryck på [OK].
OBS!
Om du inte använder läget Scanna häfte, kan du inte välja layouten för dubbelsidiga original.
Om läget Scanna häfte inte används, kan du inte välja [Auto] för originalet.
Du kan inte välja [2-sidigt original] om A6R är det valda originalformatet.
Falsning och sadelhäftning:
Tryck på [Falsning + sadelhäftning].
Om du inte vill sadelhäfta, välj [Falsa endast].
Om du inte vill ange lägeen Falsa och Sadelhäfta, välj [Falsa inte].
OBS!
I det följande visas det maximala antalet ark som kan sadelhäftas på en gång. Om du vill sadelhäfta flera ark väljer du läget Uppdelat häfte, i annat fall kommer inte häftet att sadelhäftas.
Om Saddle Finisher-AN har monterats: 25 ark
I följande visas det högsta antal ark som kan falsas samtidigt när [Falsa endast] har valts:
Om Saddle Finisher-AN har monterats: fem ark
Lägga till omslag:
Tryck på [Lägg till omslag] → [Utskrift].
Tryck på [Lämna tom] om du inte vill kopiera på omslaget.
Om du matar omslagspapper från Document Insertion Unit-N, väljer du [Lämna tom].
Om du valde [Häftes- scanning], kan du ange <Omslag fram>, <Främre inre omslag>, <Inre omslag bak> och <Omslag bak> individuellt.
Om du vill ange papper för omslaget, tryck på [Ändra] → välj papperskällan → tryck [OK].
VIKTIGT!
Du måste använda papper med samma format till omslaget som till huvuddokumentet.
Om du laddar förtryckt papper att använda som omslagssida i iläggsenheten, måste du fylla på det med utskriftssidan uppåt.
Om du använder tjockt 3- eller tjockt 4-papper, kan du bara skriva ut på <Främre inre omslag> eller <Inre omslag bak>.
I det följande framgår vilka pappersvikter du kan använda om Saddle Finisher-AN har monterats.
För omslagssidan och huvuddokumentet: 60 g/m2 till 300 g/m2 (16 lb arkivpapper till 110 lb omslag)
Välj efterbehandlingsformat:
Tryck på [Öppningstyp] → välj efterbehandlingsformat → tryck på [OK].
[Vänster- orienterad]:
Ett häfte som öppnas åt vänster skapas.
[Höger- orienterad]:
Ett häfte som öppnas åt höger skapas.
OBS!
Du kan bara välja [Öppningstyp] om du ställt in [Häftes- scanning].
Välja originalformat och storlek på häfteslayouten:
Tryck på [Ändra] för <Originalformat>.
Välj format för det original du har placerat → tryck på [OK].
Du kan välja [Auto] om du vill välja pappersformatet automatiskt.
Tryck på [Ändra] för <Layoutformat>.
Välj pappersformat för efterbehandling → tryck på [OK].
4.
Tryck på [Ange detaljer] → ange detaljerade inställningar för Häfte.
Fortsätt med steg 6 om du inte vill ange andra inställningar.
Skapa ett uppdelat häfte:
Ställa in krypningskorrigering:
Trimma kanterna på häftet (när både Booklet Trimmer-F och Two-Knife Booklet Trimmer-A har monterats):
Trimma kanterna på häftet (om Booklet Trimmer-F har monterats):
Justera trycket för sadelpressen:
Justera sadelhäftningspositionen:
Justera vikningsposition:
Skapa ett uppdelat häfte:
Tryck på [Uppdelat häfte] → ange antalet ark som ska delas upp → tryck på [OK].
OBS!
Om Saddle Finisher-AN har monterats, beror antalet sadelhäftade häften som kan rymmas i det extra häftesfacket på hur många ark varje häfte innehåller, pappersformatet och om häftet innehåller omslag med tjockare papper (mer än 106 g/m2) (29 lb arkiv).
Antal ark
Antal utskrifter som ryms i reservhäftesfacket
Använda annat papper än A4R/LTRR utan tjockt papper (106 g/m2 (29 lb arkiv) eller mer) för omslag
Använda annat papper än A4R/LTRR med tjockt papper (106 g/m2 (29 lb arkiv) eller mer) för omslag
Använda A4R/LTRR-papper
1 till 5 ark:
30 satser
25 satser
20 satser
6 till 10 ark:
25 satser
20 satser
15 satser
11 till 15 ark:
15 satser
15 satser
10 satser
16 till 20 ark:
15 satser
10 satser
10 satser
Om Booklet Trimmer-F har monterats på Saddle Finisher-AN, rymmer facket 30 utskrifter.
Ställa in krypningskorrigering:
Tryck på [Korrigera krypning] → välj korrigeringsmetod → tryck på [OK].
Om du väljer [Manuell] ska du ändra korrigeringsavståndet genom att trycka på eller .
Trimma kanterna på häftet (när både Booklet Trimmer-F och Two-Knife Booklet Trimmer-A har monterats):
Tryck på [Trimma].
OBS!
Du kan använda [Trimma] bara om du väljer [Falsning + sadelhäftning].
För att trimma kanten på häftet genom att ange efterbehandlingsformat, tryck på [Ange enligt efterbeh.format] → välj [Vertikal trimning] eller [3-vägs- trimning] ange önskat efterbehandlingsformat → tryck på [OK] → [OK].
OBS!
Om du vill registrera och redigera det konfigurerade efterbehandlingsformatet, tryck på [Reg.].
För att trimma kanten på häftet genom att ange trimbredd, tryck på [Ange efter trimbredd] → välj [Vertikal trimning] eller [3-vägs- trimning] ange önskad trimbredd → tryck på [OK] → [OK].
För att justera trimpositionen, tryck på [Justera trim- position] → justera trimpositionen med [-] eller [+] → tryck på [OK] → [OK].
OBS!
Om du anger ett annat värde än 0 kan du växla mellan positiv och negativ justering genom att trycka på [±].
Exempel:
(+)1,0 → [±] → -1,0
 
-5,0 → [±] → (+)5,0
Trimma kanterna på häftet (om Booklet Trimmer-F har monterats):
Tryck på [Trimma].
OBS!
Du kan använda [Trimma] bara om du väljer [Falsning + sadelhäftning].
För att justera trimbredden, tryck på [Justera trim bredd] → ange önskad trimbredd → tryck på [OK].
Justera trycket för sadelpressen:
Tryck på [Sadelpress] → justera sadeltrycket → tryck på [OK].
OBS!
Du kan använda [Sadelpress] om du väljer [Falsning + sadelhäftning].
Om du anger ett annat värde än 0 kan du växla mellan positiv och negativ justering genom att trycka på [±].
Exempel:
(+)1 → [±] → -1
-5 → [±] → (+)5
Om du ökar trycket för mycket kan bokryggen skrynklas eller tryckas ihop, eller pappersstopp uppstå. Öka trycket gradvist när du justerar trycket i sadelpressen.
Justera sadelhäftningspositionen:
Tryck på [Ändra placer. falsn./häftn.] → välj pappersformat för efterbehandling.
Justera sadelhäftningspositionen med [-] eller [+] → tryck på [OK] → [Stäng].
OBS!
Du kan använda [Ändra placer. falsn./häftn.] bara om du väljer [Falsning + sadelhäftning].
Justera vikningsposition:
Tryck på [Justera falsningens placering] → välj pappersformat för efterbehandling.
Justera vikningspositionen med [-] eller [+] → tryck på [OK] → [Stäng].
OBS!
Du kan använda [Justera falsningens placering] bara om du väljer [Falsa endast].
5.
Tryck på [OK].
6.
Tryck på [OK] → [Stäng].

VIKTIGT!
Det sker ingen sadelhäftning om det bara finns ett enda utmatat ark.
Noggrannheten i vikningarna kan variera, beroende på papperets typ och kvantitet.
6Y5R-0W0