Ange X- och Y-axeln separat från varandra

Med läget XY-förhållande kan du ange olika XY-reproförhållanden i procentandelar för att göra förstorade eller förminskade kopior. Du kan välja ett repro-/zoomförhållande mellan 25 och 400 %.
Ange reproförhållandet manuellt (XY-förhållande)
Du kan manuellt ange olika repro-/zoomförhållanden för den horisontella axeln (X) och för den vertikala (Y), uttryckt i steg om 1 %.
Ange reproförhållandet automatiskt (Auto XY-förhållande)
XY-reproförhållandet anges automatiskt för att passa formatet på det valda papperet.
Om A4R är valt:
1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Reproförhållande] → [XY-förh.].
3.
Tryck på [X] och [Y] → tryck på [-] eller [+] för att ange varje reproförhållande.
Du kan också ange värden med hjälp av siffertangenterna.
VIKTIGT!
Om du anger [Auto XY- förhållande] väljer du pappersformatet med läget Manuellt pappersval. Om du inte väljer något pappersformat, används huvudenhetens högra pappersmagasin automatiskt och repro-/zoomförhållandet ställs in så att det överensstämmer med det papper som fyllts på i detta magasin.
4.
Tryck på [OK].

VIKTIGT!
Du kan inte förstora/förminska kopiera mycket genomskinliga original, t.ex. overheadfilm i [Auto XY- förhållande]. Ange repro-/zoomförhållandet manuellt för sådana typer av original.
OBS!
Om du anger repro-/zoomförhållandet med läget [XY-förh.] kan det hända att originalbilden roteras innan den skrivs ut. Maskinen beräknar huruvida detta ska göras baserat på originalformatet och det angivna reproförhållandet (zoom).
Om utskriftens format skiljer sig från det angivna reproförhållandet kan du justera det med [Finjustera zoom] i [Justering/underhåll] (Inställningar/Registrering). (Se "Finjustering av zoomen".)
6Y5R-0UR