Hantering av granskningsloggar

Med den här funktionen kan du sammanställa/hantera de loggar som är lagrade i maskinen med fjärrgränssnittet. Administratören kan kontrollera de sammanställda loggarna för att undersöka hur maskinen har använts.

Typer av loggar

Med den här funktionen kan du hantera följande loggar:
Användning av användarautentiseringslogg
Den här loggen innehåller information som är relaterad till autentiseringsstatus för användarautentisering och registrering/ändring/borttagning av användarinformation.
Logg för inloggning/utloggning
Logg för användarautentisering lyckades/misslyckades
Jobblogg
Den här loggen innehåller information för avslutande av kopierings-/scannings-/sänd-/utskriftsjobb.
Åtgärdslogg för brevlådedokument
Den här loggen innehåller information som är relaterad till åtgärder som ska utföras på data i brevlådan.
Autentiseringslogg för brevlåda
Den här loggen innehåller information som är relaterad till autentiseringsstatus för brevlådan.
Nätverksanslutningslogg
Den här loggen innehåller information för misslyckad IPSec-kommunikation.
Maskinhanteringslogg
Den här loggen innehåller information som är relaterad till start/stängning av maskinen och följande hanteringsåtgärder:
När trycks ned för att ändra maskinens inställningar
När inställning för leverans av enhetsinformation används för att ändra maskinens inställningar
När tiden för den maskinen är inställd/ändras
Logg för Exportera/Importera alla
Den här loggen innehåller information relaterad till import/export av inställningar med funktionen Importera/Exportera alla. (Se "Funktionen Import/Export".)
Logg för hantering av granskningsloggar
Den här loggen innehåller information som är relaterad till export/borttagning av loggar med den här funktionen.

Hantering av loggar

Du kan använda fjärrgränssnittet för att hantera de loggar som sammanställts från maskinen.
VIKTIGT!
Observera att Canon inte kan hållas ansvarig för eventuella skador som härrör från användning av Hantering av granskningslogg eller oförmågan att använda Hantering av granskningslogg.
Det högsta antal loggar som kan hanteras med den här funktionen är 20 000, oavsett typ av logg. När det högsta antalet uppnås, raderas de äldsta loggarna och skrivs över med de nya loggarna.
Om energiförbrukning i viloläge är satt till [High] samlas inte loggar in när maskinen går in i viloläge.
De loggar som beskrivs i det här avsnittet kan samlas in flera gånger av maskinens systemprocesser under användaråtgärder.
För att hantera loggar, måste du logga in till fjärrgränssnittet som administratör.
OBS!
De sammanställda loggarna och exporterade loggarna inkluderar poster för datum och tid, användarnamn, åtgärdstyp och resultat (OK/NG). Jobbloggar inkluderar även poster relaterade till jobbtyp.
För att generera en nätverksanslutningslogg, autentiseringslogg för brevlåda, brevlåda/åtgärdslogg för inlådedokument, systemhanteringslogg, välj [Save Audit Log] för [Save Audit Log] i [Device Management] i [Management Settings] (Inställningar/Registrering) → klicka på [OK].

Starta/Stoppa logginsamling

Du kan starta och stoppa sammanställningen av loggar. De sammanställda loggarna sparas som en enda granskningsloggfil.
1.
Klicka på [Settings/Registration] → [Device Management] → [Export/Clear Audit Log] → [Granskningsloggsinformation] → [Start] för <Insamling av granskningslogg>.
OBS!
De sparade loggarna kanske inte visas i den ordningsföljd som de sammanställdes.
Loggsammanställning stoppas som standard.
Om du startar eller stoppar sammanställning av loggar, behålls den här inställningen tills den ändras. Inställningen ändras inte när maskinen startas om.
Om du stoppar sammanställning av loggar medan loggarna sammanställs, sammanställs inte loggarna för den period som loggsammanställning stoppades för när loggsammanställning påbörjas nästa gång.

Kontrollera antalet sparade loggar och det datum/klockslag de samlades in/sparades

Du kan kontrollera antalet loggar som sammanställts från maskinen som sparas, samt det datum/klockslag de samlades in/sparades.
1.
Klicka på [Settings/Registration] → [Device Management] → [Export/Clear Audit Log] → [Granskningsloggsinformation].
Aktuellt antal sparade loggar:
Visar antalet loggar som för närvarande finns sparade.
Loggar senast insamlade:
Visar datum/tid som en logg senast sammanställdes från maskinen.
Loggar senast sparade:
Visar datum/tid som en logg som sammanställts från maskinen senast sparades.

Exportera insamlade loggar

Du kan spara olika loggar som sammanställts från maskinen samtidigt till en dator i CSV-format.
Det loggtypnummer som visas i loggar som ska exporteras överensstämmer med följande loggtyper:
4098
Användning av användarautentiseringslogg
1001/8193
Jobblogg
8197
Åtgärdslogg för brevlådedokument
8199
Autentiseringslogg för brevlåda
8202
Logg för Exportera/Importera alla
8200
Nätverksanslutningslogg
8198
Maskinhanteringslogg
3001
Logg för hantering av granskningsloggar
1.
Klicka på [Settings/Registration] → [Device Management] → [Export/Clear Audit Log].
2.
Klicka på [Exportera] för att <Exportera granskningsloggar>.
För att automatiskt radera loggarna efter att de exporteras, välj [Radera loggar från enhet efter export].
VIKTIGT!
Om du väljer [Radera loggar från enhet efter export], väljer du [Store] efter att du klickat på [Exportera]. Om du väljer [Cancel], raderas loggarna utan att sparas.
3.
Följ anvisningarna på skärmen för att ange platsen där du vill spara filen.
OBS!
För att exportera de olika loggar som sammanställts från maskinen, använder du TLS eller IPSec. För att använda TLS sätter du [Use TLS] till "På” i [Remote UI] i [Management Settings] (Inställningar/Registrering). Om du vill använda IPSec, se handboken förimagePRESS Server
Loggsammanställning stoppas medan exporten utförs.
Om maskinens inställning för visningsspråk är en annan än när loggarna sammanställdes, kan filen innehålla skräptecken när loggarna exporteras.

Radera insamlade loggar

Du kan radera alla loggar som sammanställts från maskinen.
1.
Klicka på [Settings/Registration] → [Device Management] → [Export/Clear Audit Log].
2.
Klicka på [Radera] för att <Radera granskningsloggar>.
3.
Klicka på [OK].

När ett felmeddelande visas

Om du exporterar eller raderar loggarna när ett fel har inträffat i hårddisken som hanteras av den här funktionen, visas meddelandet <Hanteringsområde för granskningsloggar kan ha skadats på grund av att ett fel inträffade. Systemet kommer initieras.> i fjärrgränssnittet.
Klicka på [Initialize] för att initiera funktionen.
VIKTIGT!
Om initiering utförs, stoppas sammanställningen av loggar och alla loggar som har sammanställts raderas. Om du vill fortsätta samla in loggar, starta loggsammanställningen igen.
6Y5R-16U