Kryptera PDF-filer

I det här läget kan du kryptera PDF-filer som du skickar till en e-postadress eller filserver, för att öka säkerheten.
Om du anger ett lösenord för en PDF-fil kan bara de användare som skriver rätt lösenord öppna, redigera eller skriva ut filen.
För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda den här funktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion"
VIKTIGT!
Läget kan bara användas om en e-postadress eller filserver anges som mottagare. Om du anger en I-Fax-adress eller en brevlåda som mottagare, kan jobbet inte skickas som krypterad PDF-fil.

1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → ange mottagaren → tryck på knappen för filformat.
2.
Välj [PDF] → tryck på [Kryptera].
3.
Ange alla inställningar.
Krypteringsnivå
Välj vilken PDF-version krypteringsnivån ska anges för. Du kan endast välja ett av följande alternativ:
[Acrobat 3.0 eller senare/40-bitars RC4]
[Acrobat 6.0 eller senare/128-bitars RC4]
[Acrobat 7.0 eller senare/128-bitars AES]
[Acrobat 9.0 el motsvar./256-bitars AES]*
[Acrobat 10.0 el motsv./256-bitars AES]
* Visas endast om du väljer [Acrobat 9.0 eller motsvarande] i [256-bitars AES-inst. för krypterad PDF] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering). (Se "Ändra PDF-krypteringsnivå från Acrobat 10.0 eller motsvarande till Acrobat 9.0 eller motsvarande".)
Lösenord krävs för att öppna dokument
Tryck på den här tangenten för att ange ett lösenord för öppning av den lagrade filen.
Lösen öppn. dokument
Ange det lösenord som krävs för att öppna dokumentet.
Lösenord krävs för att ändra behörigh.
Välj den här tangenten för att ange ett lösenord för utskrift eller redigering av den scannade PDF-filen. Om du anger den här tangenten, kan du ange inställningar såsom <Tillåt utskrift>, <Tillåt ändringar> och [Aktiv. öppning, kopiering, extrahering av bild/text].
Behörighets lösenord
Ange behörighetslösenord för dokumentet.
Tillåt utskrift
[Tillåt inte]: Utskrift tillåts inte.
Även om du väljer [Tillåt inte], kan filen skrivas ut om den öppnas med behörighetslösenordet i Adobe Acrobat 5 eller tidigare.
[Tillåt (end. låg upplösn.)]: Endast utskrift med låg upplösning tillåts.
(Visas endast om du väljer [Acrobat 6.0 eller senare/128-bitars RC4], [Acrobat 7.0 eller senare/128-bitars AES], [Acrobat 9.0 el motsvar./256-bitars AES] eller [Acrobat 10.0 el motsv./256-bitars AES].)
[Tillåt]: Utskrift tillåts.
Tillåt ändringar
[Tillåt inte]: Ändring av filer tillåts inte.
[Infoga, ta bort eller rotera sidor]: Infogning, borttagning och rotering av sidor tillåts.
(Visas endast om du väljer [Acrobat 6.0 eller senare/128-bitars RC4], [Acrobat 7.0 eller senare/128-bitars AES], [Acrobat 9.0 el motsvar./256-bitars AES] eller [Acrobat 10.0 el motsv./256-bitars AES].)
[Fyll i signaturfält]: Det är tillåtet att lägga till digitala signaturer om det redan finns ett signaturfält i PDF-filen.
(Visas om du väljer [Acrobat 6.0 eller senare/128-bitars RC4], [Acrobat 7.0 eller senare/128-bitars AES], [Acrobat 9.0 el motsvar./256-bitars AES] eller [Acrobat 10.0 el motsv./256-bitars AES].)
[För in kommentarer och fyll i signaturfält.]: Du kan lägga till kommentarer och lägga till en digital signatur i ett signaturfält (och det redan finns ett signaturfält i PDF-filen).
[Ändrar utom Lägg till kom./Extrah. sidor]: Ändringar i dokumentet tillåts, med undantag av att lägga till kommentarer och extrahera sidor.
(Visas bara om du väljer [Acrobat 3.0 eller senare/40-bitars RC4].)
[Ändrar utom Extrahera sidor]: Ändring av filer förutom sidextrahering tillåts.
Aktiv. öppning, kopiering, extrahering av bild/text
Välj detta för att tillåtta kopiering av bilder och sidextrahering för den scannade filen. Det finns även en funktion för uppläsning av texten i dokument för personer med nedsatt syn. (Visas endast om du väljer [Acrobat 3.0 eller senare/40-bitars RC4].)
Om du väljer [Acrobat 6.0 eller senare/128-bitars RC4], [Acrobat 7.0 eller senare/128-bitars AES], [Acrobat 9.0 el motsvar./256-bitars AES] eller [Acrobat 10.0 el motsv./256-bitars AES], visas [Aktiv. kopiering och extrahering av bilder/text] och [Aktivera åtkomst för synskadade] och du kan ange de här inställningarna separat.
VIKTIGT!
Om du inte skrev något lösenord i något av rutorna [Lösen öppn. dokument] eller [Behörighets lösenord], måste du skriva lösenordet i den skärm som visas när du trycker på .
Du kan lagra inställningarna för krypterade PDF-filer i dina favoritinställningar. Om du inte vill ange [Lösen öppn. dokument] och [Behörighets lösenord] i [Favorit- inst.], lämnar du lösenorden tomma.
Om du återkallar inställningar för krypterad PDF från [Tidigare inställn.], återkallas inte lösenordet och [Lösen öppn. dokument] och [Behörighets lösenord] blir tomt.
Du kan inte ange samma lösenord för både [Lösen öppn. dokument] och [Behörighets lösenord].
Om läsaren öppnar PDF-filen med vissa program kan det hända att vissa av begränsningarna ignoreras som du har ställt in med [Behörighets lösenord].
OBS!
[Acrobat 9.0 el motsvar./256-bitars AES] för <Krypteringsnivå> visas bara om du väljer det alternativet för [256-bitars AES-inst. för krypterad PDF] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering). (Se "Ändra PDF-krypteringsnivå från Acrobat 10.0 eller motsvarande till Acrobat 9.0 eller motsvarande".)
Adobe Acrobat 6.0 eller senare krävs för att du ska kunna öppna PDF-filer med krypteringsnivån [Acrobat 6.0 eller senare/128-bitars RC4].
Adobe Acrobat 7.0 eller senare krävs för att du ska kunna öppna PDF-filer med krypteringsnivån satt till [Acrobat 7.0 eller senare/128-bitars AES].
Adobe Acrobat 9.0 eller senare krävs för att du ska kunna öppna PDF-filer med krypteringsnivån satt till [Acrobat 9.0 el motsvar./256-bitars AES].
Adobe Acrobat 10.0 eller senare krävs för att du ska kunna öppna PDF-filer med krypteringsnivån satt till [Acrobat 10.0 el motsv./256-bitars AES].
Om du anger [Lösenord krävs för att öppna dokument] kan de krypterade PDF-filerna inte öppnas om inte användaren skriver lösenordet.
Om du anger [Lösenord krävs för att ändra behörigh.] kan de krypterade PDF-filerna inte skrivas ut eller redigeras om inte användaren skriver lösenordet. 
Gör att ange digitala signaturer när [Lösenord krävs för att ändra behörigh.] är inställt, anger du [Tillåt ändringar] till [Ändrar utom Extrahera sidor].
4.
Tryck på [OK].
OBS!
Om I-fax- eller brevlådemottagare anges efter att du trycker på visas ett meddelande som indikerar att sändningsjobbet avbröts. Tryck på [OK] → kontrollera mottagarna.

OBS!
Du kan inte ange krypterade PDF-filer i följande fall:
Om [Auto (OCR)] har satts till På(Se "Filnamn".)
Om [Formatera PDF till PDF/A] har satts till På(Se "Formatera PDF-filer till PDF/A".)
6Y5R-108