Karta [Rozšířená nastavení]

Můžete nakonfigurovat podrobnější nastavení než na kartě [Základní nastavení], například orientaci originálu a úpravu sytosti.

Vstupní nastavení

[Metoda skenování]
Vyberte metodu pro umístění originálů a povrch pro skenování.
[Formát originálu]
Vyberte velikost originálu.
[+][-]
[Tloušťka originálu]
Vyberte tloušťku originálu vloženého do podavače.
[Orientace originálu]
Vyberte metodu pro nastavení orientace originálu umístěného v podavači.
[Ruční]
Dialogové okno [Nastavení] [Nastavení orientace originálu]
Ručně nastaví směr podávání originálů vložených do podavače a směr otevírání oboustranných originálů.
[Typ otvoru pro oboustranné originály] je možné použít , pokud je zvolena možnost [Podavač (oboustranně)] v položce [Metoda skenování].
[Automaticky]
Automaticky detekuje orientaci originálů. To však lze použít pouze s 32bitovou verzí ovladače.
[Stránky ke skenování]
Určete stránky pro skenování originálů vložených do podavače.
Když je vybrána možnost [Zadejte], můžete zadat původní počet stránek v položce [Stránky].
Například zadejte hodnotu 60 do položky [Stránky] a naskenujte oboustranný originál s 30 stránkami.
[Typ originálu]
Vyberte režim vhodný pro typ originálu.
[Oblast ke skenování]
Určete rozsah pro skenování pomocí číselných hodnot. Jednotku pro zadávání hodnot lze změnit v položce [Soubor] > [Jednotka].
Při skenování pomocí podavače umožňuje výběr [Zadat oblast skenování] v položce [Formát originálu] určit rozsah pro skenování pomocí číselných hodnot. Všimněte si, že počáteční bod zadaného rozsahu je střed podavače.
Počáteční bod podavače je uveden níže.

Nastavení kvality obrazu

[Rozlišení]
Nastaví rozlišení. Můžete také ručně zadat číselnou hodnotu v krocích po jednom dpi.
Rozlišení, která lze nastavit, se liší podle připojeného zařízení.
[Režim barev]
Vyberte barevný režim originálu.
[+][-]
[Úprava hustoty]
Upravuje sytost obrázků.
Když je povolena možnost [Automaticky], použije se funkce automatického nastavení hustoty na straně zařízení. Při použití této funkce zařízení se také automaticky upraví položka [Úprava pozadí] > [Odebrat pozadí] nebo [Zabránit prosakování].
[Úprava pozadí]
Upraví kvalitu obrazu původního pozadí, pokud není vybrána možnost [Automaticky] v položce [Úprava hustoty].
Můžete provést úpravy tak, aby zadní strana originálu neprosakovala nebo nebyla naskenována barva pozadí. Můžete také upravit hustotu pozadí.
Položky, které lze upravit, se liší podle připojeného zařízení.
[+][-]
Dialogové okno [Nastavení barev] [Nastavení barev]
Umožňuje nastavit jas, kontrast a hodnotu gama obrázku.
Toto nastavení lze použít, když je položka [Režim barev] nastavena na [Barevně] nebo [Odstíny šedé] nebo při skenování barevného originálu pomocí volby [Režim barev] > [Auto (Barvy/ČB)].
Pomocí položky [Hodnota gamma monitoru] můžete upravit celkový jas opravou polotónů nejčernějších a nejbělejších částí originálu (úprava gama). To je užitečné při skenování fotografií atd., které jsou podexponované nebo přeexponované.
Dialogové okno [Možnosti zpracování] [Možnosti zpracování]
Umožňuje nastavit možnosti zpracování obrazu, například způsob zpracování řádků snímků a kompresní poměr.
[+][-]

[Náhled]
Když je originál umístěn na skleněnou desku, zobrazí se náhled originálu s aktuálním nastavením.
V oblasti náhledu můžete také určit rozsah pro skenování. Rozsah skenování je zobrazen tečkovanými čarami.
Tuto funkci lze použít, když je položka [Sklo skeneru] vybrána v [Metoda skenování] a něco jiného než [Automaticky] je vybráno v položce [Formát originálu].
[Skenovat]
Naskenuje originál s aktuálním nastavením.

Související témata