Các định dạng được chỉ định khi chọn máy quét

Phần này mô tả các định dạng cụ thể và ví dụ nhập vào khi chọn máy quét.
Trong số các định dạng được chỉ định có phương pháp chỉ định bằng địa chỉ IP (kết nối IPv4 hoặc IPv6) và phương pháp chỉ định bằng tên máy chủ.

Đối với các địa chỉ IP (kết nối IPv4)

XXX.XXX.XXX.XXX
XXX: số thập phân 0 - 255
Ký tự có thể sử dụng: chữ số (0-9) và dấu chấm (.)

Đối với các địa chỉ IP (kết nối IPv6)

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX: số thập lục phân 16-bit
Ký tự có thể sử dụng: chữ số (0-9), chữ cái (a-f và A-F), và dấu hai chấm (:)
Ví dụ: 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee
Nếu chữ số trong mỗi phiên bắt đầu bằng số không, có thể bỏ đi số không ở đầu.
Ví dụ: f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 = f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003
Nếu các phần số không tiếp tục, có thể bỏ đi chúng bằng cách chỉ định ::. Tuy nhiên, việc bỏ đi này chỉ giới hạn đến một phần tiếp theo.
Ví dụ 1: 1234:4567::9abc = 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc
Ví dụ 2: 1234:4567::f1f2:0:0:9abc = 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc

Khi chỉ định tên máy chủ

Bạn có thể chỉ định tên máy chủ dưới dạng "tên máy chủ + tên miền phụ + tên miền" hoặc đơn giản là "tên máy chủ".
Khi tên máy chủ + tên miền phụ + tên miền đã được chỉ định:
Ví dụ: Server1234.canon.co.jp
Khi chỉ chỉ định tên máy chủ:
Ví dụ: Server1234
LƯU Ý
Bạn cũng có thể chỉ định địa chỉ IP và tên máy chủ bên ngoài mạng con (mạng có cùng ID mạng).