Cài đặt Trình điều khiển

Phần này giải thích các mục cần kiểm tra và các quy trình liên quan đến việc cài đặt trình điều khiển.
Tham khảo các mục cần kiểm tra trước khi cài đặt trình điều khiển.
Ngoài ra, hãy tham khảo quy trình được chỉ định tại đây khi gỡ cài đặt trình điều khiển.