Cài đặt trình điều khiển máy quét

Phần này giải thích quy trình cài đặt trình điều khiển máy quét.
Để sử dụng máy quét, bạn cần chọn thiết bị bạn đang sử dụng làm máy quét sau khi cài đặt hoàn tất.

Điều kiện tiên quyết

Yêu cầu hệ thống
Chuẩn bị cài đặt và biện pháp thận trọng
Khi khởi động máy tính, đăng nhập vào với tư cách là người dùng có các quyền của Quản trị viên.

Quy trình

1.
Khởi động chương trình cài đặt.
Nếu bạn đang sử dụng trình cài đặt tải xuống từ trang web
Nhấp đúp vào file tải xuống để giải nén. Nếu chương trình cài đặt không tự động khởi động sau khi giải nén, nhấp đúp vào [Setup.exe].
Nếu bạn đang sử dụng CD-ROM kèm theo
(1) Cài đặt CD-ROM vào máy tính.
Nếu menu CD-ROM không hiển thị, nhấp vào "Mở chi tiết" tiếp sau đó.
[+][-]
(2) Nếu màn hình chọn ngôn ngữ được hiển thị, chọn ngôn ngữ → nhấp vào [OK].
(3) Nhấp vào [Cài đặt] từ màn hình menu.
(4) Nếu màn hình [Chọn Loại Kết Nối] được hiển thị, chọn [Kết Nối Mạng] → nhấp vào [Next].
(5) Trên màn hình [Cài đặt], xác nhận [Color Network ScanGear 2] đã được chọn → nhấp vào [Cài Đặt].
(6) Xác nhận nội dung của HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP PHẦN MỀM CANON → nhấp vào [Có].
2.
Chọn ngôn ngữ → nhấp vào [OK].
3.
Khi HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP PHẦN MỀM CANON được hiển thị, xác nhận nội dung → nhấp vào [Có].
4.
Nhấp vào [Next] trong màn hình cài đặt khởi động.
Trình cài đặt được khởi động và màn hình trạng thái tiến độ sẽ hiển thị.
5.
Nhấp vào [Close].
Nếu có thông báo hiển thị nhắc bạn khởi động lại máy tính của mình, hãy làm theo hướng dẫn trong thông báo.
Khi cài đặt hoàn tất, hộp thoại [Chọn Máy Quét] của [Color Network ScanGear 2 Tool] sẽ hiển thị.
Khi bạn sử dụng trình điều khiển này lần đầu, hãy tiếp tục bằng cách thực hiện quy trình chọn máy quét.

Chủ đề liên quan