Chuyển đổi máy quét trực tuyến/ngoại tuyến

Phần này giải thích quy trình cài đặt chức năng máy quét từ xa trực tuyến để sử dụng chức năng máy quét trên thiết bị.
Khi sử dụng các chức năng khác ngoài quét, hãy đặt chức năng quét thành ngoại tuyến.
Tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng, bạn có thể đặt trực tuyến/ngoại tuyến tự động. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn của thiết bị.

Để sử dụng chức năng quét

1.
Nhấn [Máy quét] trong màn hình [Home] của thiết bị.
2.
Nhấn [Kết nối].
Máy quét đang trực tuyến.

Để sử dụng các chức năng khác ngoài chức năng quét

1.
Nhấn [Máy quét] trong màn hình [Home] của thiết bị.
2.
Nhấn [Ngắt kết nối] trong màn hình máy quét từ xa.
Máy quét đang ngoại tuyến.
LƯU Ý
Trong khi truyền dữ liệu, bạn có thể sử dụng các chức năng khác ngay cả khi máy quét đang trực tuyến.
Nếu bạn nhấn [Ngắt kết nối] trong khi quét, hộp thoại xác nhận hủy quét sẽ hiển thị. Nhấp vào [Có] sẽ làm gián đoạn việc quét và máy quét chuyển sang ngoại tuyến.