Stanovené formáty pri výbere skenera

Táto časť opisuje konkrétne formáty a príklady vstupu pri výbere skenera.
Medzi stanovené formáty patrí spôsob špecifikovania prostredníctvom IP adresy (pripojenie IPv4 alebo IPv6) a spôsob špecifikovania prostredníctvom názvu hostiteľa.

V prípade IP adries (pripojenie IPv4)

XXX.XXX.XXX.XXX
XXX: 0 – 255, desiatkové
Povolené znaky: číslovky (0 – 9) a bodky (.)

V prípade IP adries (pripojenie IPv6)

XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX: 16-bitové, šestnástkové
Povolené znaky: číslovky (0 – 9), písmená (a – f, A – F), a dvojbodky (:)
Príklad: 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee
Ak číslovky v každej relácii začínajú nulami, úvodné nuly je možné vynechať.
Príklad: f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 = f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003
Ak časti s nulami pokračujú, je možné ich vynechať zadaním postupnosti ::. Toto vynechanie však možno použiť iba raz.
Príklad 1: 1234:4567::9abc = 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc
Príklad 2: 1234:4567::f1f2:0:0:9abc = 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc

Špecifikovanie názvu hostiteľa

Názov hostiteľa môžete špecifikovať buď v podobe „názov hostiteľa + názov subdomény + názov domény“, alebo jednoducho ako „názov hostiteľa“.
V prípade špecifikovania názvu hostiteľa + názvu subdomény + názvu domény:
Príklad: Server1234.canon.co.jp
V prípade špecifikovania iba názvu hostiteľa:
Príklad: Server1234
POZNÁMKA
Môžete špecifikovať aj IP adresu a názov hostiteľa mimo danej podsiete (sieť s rovnakým identifikátorom siete).