Sende separate skannede dokumenter sammen (jobbbygging)

 
Selv om du har for mange originaler å plassere i arkmateren samtidig, kan du skanne originalene separat og sende dem som en gruppe dokumenter. Dokumenter som skannes både med materen og glassplaten, kan også sendes samtidig.
1
Plasser den første originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Faks>. <Hjem>-skjermbilde
3
Spesifiser destinasjonen på skjermen for grunnleggende funksjoner for faks. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks
4
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig. Grunnleggende operasjoner for sending av faks
5
Trykk på <Valg>  <Jobb-bygging>  <Lukk>.
6
Trykk på  (Start) for å skanne originalen.
Når skanningen er fullført, vises skjermen der du blir bedt om å skanne neste original.
Hvis du legger originalene i materen, fjern originalene fra leveringsområdet når skanningen av den enkelte bunken er ferdig.
7
Plasser den neste originalen og trykk på  (Start).
Gjenta dette trinnet til du er ferdig med å skanne alle originalene.
Hvis du vil endre skanneinnstillingene, trykker du på <Endre innstillinger>.
Følgende funksjoner kan brukes i <Endre innstillinger>. Du kan ikke endre innstillingen for de andre funksjonene i Jobbbygg-modus. Du må spesifisere nødvendige skanneinnstillinger på forhånd.
<Skanneformat>
<2-sidig original>
<Tetthet>
<Originaltype>
Når du skanner og sender enkeltsidige originaler og tosidige originaler sammen, og det første dokumentet du skanner, er en tosidig original, angir du <2-sidig original>. Når du skanner en enkeltsidig original, må du deaktivere <2-sidig original>-innstillingen i <Endre innstillinger>.
8
Trykk på <Start sending>.
Alle skannede dokumenter kombineres til ett og sendes til den angitte destinasjonen.
7J2E-055