Hente/oppdatere et sertifikat fra en SCEP-server

En forespørsel om å utstede sertifikatet som kreves for nøkler generert med maskinen, kan sendes til en SCEP-server (Simple Certificate Enrollment Protocol) som behandler sertifikater. Sertifikater utstedt fra SCEP-serveren registreres automatisk til maskinen. Administrator-rettigheter kreves for å sende en forespørsel om å utstede et sertifikat.

Angi kommunikasjonsinnstillingene for SCEP-serveren

Du kan angi innstillingene for kommunikasjon med SCEP-serveren.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Utstyrstyring] [Innstillinger for sertifikatutstedelseforespørsel (SCEP)].
4
Klikk på [Kommunikasjonsinnstillinger].
5
Still inn de påkrevde kommunikasjonsinnstillingene.
[SCEP-server-URL:]
Angi URL-adressen til SCEP-serveren som skal kobles til.
[Portnummer:]
Angi portnummeret som skal brukes til kommunikasjon med SCEP-serveren.
[Kommunikasjonstidsbrudd:]
Angi tidsavbruddtiden for kommunikasjon med SCEP-serveren. Tilkoblingen avbrytes hvis det ikke er noe svar fra SCEP-serveren i løpet av den angitte tiden.
6
Klikk på [Oppda.].
Innstillingene kan ikke oppdateres når [Aktiver tidtager for automatisk forespørsel om utstedelse av sertifikat] er valgt. Be om at et sertifikat utstedes på angitt tidspunkt
Hvis du vil ha informasjon om SCEP-versjoner som støttes, kan du se Administreringsfunksjoner.

Be om at et sertifikat utstedes

Du kan manuelt be om at et sertifikat utstedes.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Utstyrstyring]  [Innstillinger for sertifikatutstedelseforespørsel (SCEP)].
4
Klikk på [Forespørsel om utstedelse av sertifikat].
5
Angi de påkrevde elementene for å be om at et sertifikat utstedes.
[Tastnavn:]
Skriv inn navnet til nøkkelen. Angi et navn som vil være enkelt å finne når det vises i en liste.
[Signaturalgoritme:]
Velg hash-funksjonen som skal brukes for signaturen.
[Tastlengde (bit):]
Velg nøkkellengden.
[Organisasjon:]
Skriv inn organisasjonsnavnet.
[Fellesnavn:]
Skriv inn IP-adressen eller FQDN.
Når du utfører IPPS-utskrift i et Windows-miljø, må du sørge for at du skriver inn maskinens IP-adresse.
En DNS-server kreves for å skrive inn maskinens FQDN. Angi IP-adressen til maskinen hvis en DNS-server ikke brukes.
[Utfordringspassord:]
Når et passord angis på SCEP-serversiden, angi utfordringens passord inkludert i forespørselsdataene (PKCS#9) for å be om at et sertifikat utstedes.
[Nøkkelbrukersted:]
Velg mottakeren der nøkkelen kommer til å bli brukt. Når [IPSec] er valgt, velger du mottakerens IPSec fra nedtrekkslisten.
Aktiver de ulike funksjonene på forhånd ved valg av noe annet enn [Ingen]. Hvis et sertifikat blir fremskaffet med de ulike funksjonene deaktivert, blir sertifikatet tildelt som mottaker, men de ulike funksjonene blir ikke automatisk aktivert.
6
Klikk på [Send forespørsel].
7
Klikk på [Omstart].
En manuell forespørsel om å utstede et sertifikat kan ikke sendes når [Aktiver tidtager for automatisk forespørsel om utstedelse av sertifikat] er valgt. Be om at et sertifikat utstedes på angitt tidspunkt
Informasjonen angitt her er ikke lagret til maskinens lagring.

Be om at et sertifikat utstedes på angitt tidspunkt

Du kan stille inn for å automatisk be om at et sertifikat skal utstedes på et angitt tidspunkt.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Utstyrstyring]  [Innstillinger for sertifikatutstedelseforespørsel (SCEP)].
4
Klikk på [Innstillinger for automatisk forespørsel om utstedelse av sertifikat].
5
Angi de påkrevde elementene for å be om at et sertifikat utstedes.
[Aktiver tidtager for automatisk forespørsel om utstedelse av sertifikat]
Velg dette for å automatisk be om at et sertifikat utstedes på et angitt tidspunkt, og angi startdato/-klokkeslettet i [Startdato/-tid for forespørsel:].
[Tid for automatisk justering av forespørsel om utstedelse]
Velg dette for å justere tidspunktet da forespørselen skal sendes. Dette reduseres belastningen på SCEP-serveren når flere flerfunksjonsskrivere sender en forespørsel samtidig. Tidspunktet justeres tilfeldig 1 til 600 sekunder fra tidspunktet angitt i [Startdato/-tid for forespørsel:].
[Utfør polling når kommunikasjonsfeil oppstår eller når forespørsel om utstedelse utsettes]
Velg dette for å sjekke statusen til SCEP-serveren når en kommunikasjonsfeil har oppstått eller når en forespørsel om å utstede et sertifikat venter. Angi antallet avspørringstider og avspørringsintervaller.
I de følgende tilfellene utføres ikke avspørring og en feil oppstår.
Når maskinen har overskredet grensen for antall nøkler og sertifikater den kan ha
Når en feil er inkludert i de hentede responsdataene
Når en feil oppstår på SCEP-serversiden
[Send periodiske forespørsler om utstedelse]
Velg dette for å periodisk sende en automatisk forespørsel om at et sertifikat skal utstedes, og angi intervallet i [Forespørselsintervall: Hver].
Når en automatisk forespørsel om at et sertifikat skal utstedes, utføres, vises neste dato/klokkeslett en forespørsel skal utstedes i [Dato/tid for neste forespørsel:].
[Omstart enhet automatisk etter henting av sertifikat]
Velg dette for å starte maskinen på nytt etter at sertifikatet er hentet.
Maskinen startes på nytt selv under importering/eksportering av bunker.
[Slett gammel nøkkel og gammelt sertifikat]
Velg dette for å overskrive den gamle nøkkelen og sertifikatet.
Nøkkelen og sertifikatet med den samme mottakeren for bruk overskrives.
Standardnøkkelen overskrives ikke.
[Innstillinger for nøkkel og sertifikat som skal utstedes]
Skriv inn informasjonen som nøkkelen skal generere. Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, kan du se trinn 5 av Be om at et sertifikat utstedes.
6
Klikk på [Oppda.].

Kontrollere statusen til forespørselen om at et sertifikat utstedes

Det forespurte og utstedte sertifikatet basert på CSR-en, registreres i nøkkelen.
Start Fjernkontroll  klikk på [Innstillinger/lagring]  [Utstyrstyring]  [Status for forespørsel om utstedelse av sertifikat].
De følgende statusene vises i [Status].
[Venter på behandling]: Den neste datoen/klokkeslettet en forespørsel skal utstedes, vises i [Dato/tid for forespørsel].
[Behandler...]: Avspørring utføres.
[Feil]: En feil, for eksempel en kommunikasjonsfeil eller øvre grense for nøkkel er overskredet, har oppstått.
[Vellykket]: Datoen/klokkeslettet sertifikatet ble utstedt, vises i [Dato/tid for forespørsel].
Informasjonen som vises i [Detaljer] under [Feil], angis nedenfor.
[Detaljer]
Årsak
Utsatt
Ventende status ble returnert fra SCEP-serveren.
Registreringsgrensefeil for nøkkel og sertifikat
Grensen for antall nøkler og sertifikater som kan registreres i maskinen, ble nådd.
Kommunikasjonsfeil (TOP ERROR)
Tilkobling til SCEP-serveren mislyktes / tidsavbrudd i kommunikasjonen
Kommunikasjonsfeil (TOP ERROR <HTTP-statuskode>)
Det oppstod en HTTP-feil.
Kommunikasjonsfeil (SCEP ERROR Fail Info 0)
Ukjent algoritme eller algoritme som ikke støttes.
Kommunikasjonsfeil (SCEP ERROR Fail Info 1)
Integritetskontroll (signaturkontroll av CMS-melding) mislyktes.
Kommunikasjonsfeil (SCEP ERROR Fail Info 2)
Transaksjon ikke tillatt eller støttes ikke.
Kommunikasjonsfeil (SCEP ERROR Fail Info 3)
Attributtet signingTime fra CMS authenticatedAttributes var ikke tilstrekkelig nær systemtiden.
Kommunikasjonsfeil (SCEP ERROR Fail Info 4)
Intet sertifikat som stemte med de oppgitte kriteriene, kunne identifiseres.
Historikk for de siste 20 sertifikatene vises. Når antallet sertifikater overskrider 20, overskrives den eldste informasjonen.
Denne innstillingen kan importeres/eksporteres med modeller som støtter importering av bunker for denne innstillingen. Importere/eksportere innstillingsdata
Når du utfører eksportering av bunker, er denne innstillingen inkludert i [Innstillinger/lagring basisinformasjon]. Importere/eksportere alle innstillinger
7J2E-0A3