Bruke minnemedia

Du kan sette minnemedia direkte inn i maskinen og bruke det.
Minnemedia som er i samsvar med standarden USB 2.0-standarden. Minnemedia med formatet FAT32/exFAT støttes.
Følgende enheter og bruksmetoder støttes ikke.
Minnemedia med sikkerhetsfunksjoner
Minnekortlesere tilkoblet via USB
USB-utvidelseskabler eller USB-hube-er

Forberede bruk av minnemedia

Ved bruk av minnemedia, må du utføre de følgende forberedelsene på forhånd.

Vise minnemedia som et lagringssted

(Innst./Registrer) <Preferanser> <Display-innstillinger> <Lagringssted displayinnstillinger> <Minnemedia> <På>

Aktivere minnemedia for skanning/utskrift

Ved bruk av skannefunksjonen
(Innst./Registrer) <Funksjonsinnstillinger> <Lagre/få tilgang til filer> <Minnemediainnstillinger> <Bruk skanne-/utskriftsfunksjon> <Bruk skannefunksjon> <På>
Ved bruk av utskriftsfunksjonen
(Innst./Registrer)  <Funksjonsinnstillinger> <Lagre/få tilgang til filer>  <Minnemediainnstillinger>  <Bruk skanne-/utskriftsfunksjon>  <Bruk utskriftsfunksjon>  <På>
Dersom minnemedia ikke gjenkjennes selv om det er riktig tilkoblet, angir du <Bruk AddOn-driver for USB-lagringsenhet> som <Av>. <Bruk AddOn-driver for USB-lagringsenhet>
Vise en snarvei til tilgjengelige funksjoner når minnemedia er satt inn
Angi <Velg alternativ ved tilkobling av minnemedia> som <På>. Når minnemedia er satt inn, vises et skjermbilde slik som det følgende, og korresponderende funksjoner kan utføres umiddelbart. <Velg alternativ ved tilkobling av minnemedia>
*For å vise snarveiene, setter du inn minnemedia etter å ha avbrutt hvilemodusen. Avslutte hvilemodus

Sette inn/fjerne minnemedia

Dersom minnemedia settes inn feil eller i feil retning, kan det forårsake problemer med maskinen eller minnemediet.

Sette inn minnemedia

Sett inn USB-minnepinnen i USB-porten på høyre side av maskinen i riktig retning.

Fjerne minnemedia

1
Trykk på , velg minnemediet som skal fjernes og trykk på <Fjerne>.
2
Når meldingen <Minnemedia kan trygt fjernes.> vises, fjerner du minnemediet.

Skanne dokumenter og lagre på minnemedia

1
Sett minnemediet inn i USB-porten på maskinen. Sette inn/fjerne minnemedia
2
Legg inn dokumentet. Plassere originaler
3
Trykk på <Skanne og lagre> <Minnemedia>.
Det tilkoblede minnemediet vises.
4
Velg minnemediet.
For å gå et mappenivå tilbake, trykker du på <Opp>.
Du kan trykke på <Sjekk medieinformasjon> <Detaljer> for å sjekke informasjonen for minnemediet.
5
Vis mappen du skal lagre i og trykk på <Skanne>.
Innstillingsskjermbildet for skanning vises.
Du kan trykke på <Navn> eller <Dato/tid> for sortere visningen.
I <Mappeoperasjoner> kan du sjekke informasjonen for en mappe, gi nytt navn til en mappe, opprette en ny mappe eller slette en mappe.
Trykk på for å oppdatere visningen.
6
Konfigurer skanneinnstillingene.
Angi filnavnet og filformatet, og konfigurer skanneinnstillingene etter behov. Skjermbilde for skanneinnstillinger i <Skanne og lagre>
7
Trykk på (Start) for å starte skanning og lagre filen.
Skjermbildet for skanning vises. Når lagring er fullført, vises tilkoblingsmottakeren valgt i trinn 5.
For å avbryte skanningen, trykker du på <Avbryt> eller (Stopp).
Hvis du har enda en original som skal skannes, plasserer du originalen og gjentar prosedyren i trinn 7.
Dersom <Start lagring> vises
Når alle originalene er skannet, trykker du på <Start lagring> for å lagre filen.
Lagringsstedet valgt i trinn 5 vises.
8
Bekreft at filen er lagret.
Dersom du ikke anga et filnavn i trinn 6, brukes dato og tid da filen ble lagret som filnavn.
Du kan trykke på <Vis bilde> for å kontrollere innholdet i filen.
Du kan trykke på <Statusoverv.> <Lagre> <Jobblogg> for å kontrollere hvorvidt filen er lagret riktig. Hvis <IKKE OK> vises, har ikke filen blitt lagret riktig. Gjenta trinn 7.
9
Fjern minnemediet på riktig måte. Sette inn/fjerne minnemedia
Dersom minnemediet fjernes på feil måte, kan det forårsake problemer med maskinen eller minnemediet.

Skrive ut filer på minnemedia

1
Sett minnemediet inn i USB-porten på maskinen. Sette inn/fjerne minnemedia
2
Trykk på <Tilgang lagrete filer> <Minnemedia>.
 Det tilkoblede minnemediet vises.
3
Velg minnemediet.
For å gå et mappenivå tilbake, trykker du på <Opp>.
Du kan trykke på <Sjekk medieinformasjon> <Detaljer> for å sjekke informasjonen for minnemediet.
4
Velg filen som skal skrives ut, og trykk på <Skriv ut>.
Du kan velge opptil seks filer i den samme mappen som skal skrives ut sammen. Filene skrives ut i den valgte rekkefølgen.
Du kan velge bort en fil ved å velge filen på nytt. For å velge bort alle filene, trykker du på <Slette utvalg>.
Trykk på <Søke> for å søke etter filer og mapper i mappen som nå vises. For å ikke inkludere undermapper når du søker, velger du <Utelat undermapper>.
Du kan trykke på <Vis bilde> for å kontrollere innholdet i filen.
Trykk på for å oppdatere visningen.
I <Redigere fil> kan du sjekke informasjonen for en fil, gi nytt navn til en fil eller slette en fil.
5
Hvis skjermbildet <Papirvalg> vises, velger du papiret som skal brukes.
Hvis ikke, fortsetter du til neste trinn.
6
Tast inn antall kopier som skal lages ved hjelp av talltastene.
Dersom flere filer er valgt, vises <Endre kopiantall>. Trykk på denne knappen når du endrer antall kopier.
7
Konfigurer utskriftsinnstillingene.
Konfigurer den tosidige utskriften, innstillingene for etterbehandling og andre utskriftsinnstillinger etter behov.
Du kan ikke skrive ut flere PDF-filer med ulike passord samtidig.
For å skrive ut en PDF-fil med et passord, trykker du på <Valg> <Passord for å åpne dok.> <Krypteringspassord>, og taster inn passordet.
For å skrive ut en PDF-fil som er koblet til en policy-server, trykker du på <Valg> <Passord for å åpne dok.> <Policy passord>, og taster inn brukernavn og passord. Skjermbilde for utskriftsinnstillinger i <Tilgang lagrete filer>
8
Trykk på <Start utskrift>.
Skjermbildet for utskrift vises. Når utskriften er fullført, vises skjermbildet for valg av fil i trinn 4.
Hvis skjermbildet for inntasting av passord vises, taster du inn passordet angitt i PDF-filen.
For å avbryte utskriften trykker du på <Avbryt>.
9
Fjern minnemediet på riktig måte. Sette inn/fjerne minnemedia
Dersom minnemediet fjernes på feil måte, kan det forårsake problemer med maskinen eller minnemediet.
7J2E-07F