Anpassa skärmen <Hem>

I det här avsnittet beskrivs vad som kan anpassas och hanteras för de alternativ som visas när du trycker på   på <Hem>-skärmen.
Beroende på inställningen för <Tillåt att allmänna användare anpassar hemskärmen> och den inloggade användarens behörighet, visas en skärm för val av antingen <Anpassa för personligt bruk> eller <Anpassa för normalt bruk> när <Flytta knappar>, <Redigera knappar>, <Layoutinställningar för hemskärm> eller <Bakgrundsinställningar> har valts.
<Anpassa för personligt bruk>: Väj för att anpassa hemskärmen för användare som är inloggad nu. Standardinställningarna för <Anpassa för personligt bruk> följer inställningarna för <Anpassa för normalt bruk>.
<Anpassa för normalt bruk>: Välj för att anpassa hemskärmen för användare som saknar personlig skräm, t.ex. ej inloggade användare, gästanvändare osv. Inställningarna i <Anpassa för normalt bruk> används tills den autentiserade användaren konfigurerar <Anpassa för personligt bruk>.
Om inställningarna i <Anpassa för normalt bruk> ändras återspeglas ändringarna i <Anpassa för personligt bruk> tills den autentiserade användaren konfigurerar <Anpassa för personligt bruk>.
Inställningarna för skärmen <Hem> kan importeras/exporteras mellan maskiner som stöder skärmen <Hem>. Importera/exportera inställningsdata
Inställningarna för skärmen <Hem> importeras inte till maskiner som stöder skärmen <Snabbmeny> men inte stöder skärmen <Hem>.
Även om några av inställningarna i <Inställn. f. hemadministration f. personlig användning> är avaktiverade under exporten kommer personliga inställningar att exporteras om de redan har konfigurerats.

 <Flytta knappar>

Du kan flytta funktionsknappar och personliga knappar/delade knappar.

 <Redigera knappar>

Endast <Flytta:> kan användas för funktionsknappar.
<Ändra namn>, <Radera> och <Flytta> kan användas för personliga knappar/delade knappar.

 <Layoutinställningar för hemskärm>

Du kan välja ett av följande alternativ för format och antal knappar som ska visas på en skärm.
<3 stora knappar per sida>
<6 stora knappar per sida>
<9 medelstora knappar per sida>
<12 medelstora knappar per sida>
<15 small buttons per page>

 <Bakgrundsinställningar>

Du kan ändra bakgrundsbilden.

 <Inställningar för hemadministration>

Du kan välja mellan följande inställningar. (Röd eller fet text anger standardinställningen.)
<Tillåt att allmänna användare anpassar hemskärmen>: <På>/<Av>
<Tillåt att oautentiserade använder tidslinjen>: <>/<Av>
<Tillåt att inloggade användare använder tidslinjen>: <>/<Av>
<Återgå till Hem när jobbet har slutförts>: <>/<Av>
<Begränsa funktionsdisplay>: Välj vilka funktioner som ska döljas på skärmen <Hem>.
<Inställn. f. hemadministration f. personlig användning>: Följande inställningar kan konfigureras.
<Tillåt registrering/redigering av personliga knappar>: <>/<Av>
<Tillåt användn. av förflyttningsknappar v. anpassning för personlig användning>: <>/<Av>
<Tillåt anv. av layoutinställn. v. anpassn. av hemskärmen f. personlig användning>: <>/<Av>
<Tillåt användning av bakgrundsinställn. vid anpassning för personlig användning>: <>/<Av>
Dessa inställningar kräver administratörsbehörighet.
<Tillåt att allmänna användare anpassar hemskärmen>
Om På väljs kan allmänna användare och ej inloggade användare registrera delade knappar och anpassa hemskärmen för gemensamt bruk.
<Återgå till Hem när jobbet har slutförts>
Om På väljs, visas hemskärmen efter slutförandet av jobb som har startats med delade knappar, personliga knappar eller tidslinjen.
Historiken lagras inte i tidslinjen när en användare inte är inloggad och <Tillåt att oautentiserade använder tidslinjen> är inställt på <Av>, eller när en användare är inloggad och <Tillåt att inloggade användare använder tidslinjen> är inställt på <Av>.
När <Aktivera användning av personliga inställningar> är avaktiverat kommer <Inställn. f. hemadministration f. personlig användning> vara nedtonat och personliga inställningar kan inte användas. <Aktivera användning av personliga inställningar>
<Tillåt registrering/redigering av personliga knappar>
Avaktivera detta för att gömma personliga knappar.
Om <Tillåt användn. av förflyttningsknappar v. anpassning för personlig användning> är avaktiverat efter att knappar har flyttats på den anpassade skärmen med <Tillåt användn. av förflyttningsknappar v. anpassning för personlig användning> aktiverat kommer knapparna inte att kunna flyttas på den anpassade skärmen, men deras positioner behålls.
<Tillåt anv. av layoutinställn. v. anpassn. av hemskärmen f. personlig användning>
Avaktivera detta för att använda inställningarna i <Enhetsinställningar>.
<Tillåt användning av bakgrundsinställn. vid anpassning för personlig användning>
Avaktivera detta för att använda inställningarna i <Enhetsinställningar>.

 <Inställn. för snabbvalsknapps funktioner>

Du kan registrera funktionsknappar som genvägar. Välj registreringsmottagare och sedan den funktion som ska registreras.
Dessa inställningar kräver administratörsbehörighet.
Om du inte använder genvägar, välj <Ej tilldelad> från listan.
7J36-02U