Hämta/uppdatera ett certifikat från en SCEP-server

En begäran för att utfärda det certifikat som krävs för nycklar som genereras med enheten kan skickas till en SCEP-server (Simple Certificate Enrollment Protocol) som hanterar certifikat. Certifikat som utfärdas från SCEP-servern registreras automatiskt för enheten. Administrator-behörighet krävs för att skicka en begäran för att utfärda certifikat.

Ange kommunikationsinställningar för SCEP-servern

Du kan ange inställningar för att kommunicera med SCEP-servern.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Device Management] [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Klicka på [Communication Settings].
5
Ange obligatoriska kommunikationsinställningar.
[SCEP Server URL:]
Ange webbadressen till SCEP-servern som ska anslutas.
[Port Number:]
Ange det portnummer som ska användas för kommunikation med SCEP-servern.
[Communication Timeout:]
Ange tidsgräns för kommunikation med SCEP-servern. Anslutningen avbryts om inget svar ges från SCEP-servern inom angiven tid.
6
Klicka på [Update].
Inställningarna kan inte uppdateras om [Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request] har valts. Begära att ett certifikat ska utfärdas vid angiven tid
Information om vilka versioner av SCEP som kan användas finns i Hanteringsfunktioner.

Begära ett certifikat

Du kan manuellt begära att ett certifikat ska utfärdas.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Device Management]  [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Klicka på [Certificate Issuance Request].
5
Ange vilka alternativ som krävs för att begära att ett certifikat ska utfärdas.
[Key Name:]
Ange namn på nyckeln. Använd ett namn som är lätt att hitta när det visas i en lista.
[Signature Algorithm:]
Välj hashfunktion för användning med signaturen.
[Key Length (bit):]
Välj nyckellängd.
[Organization:]
Ange organisationsnamnet.
[Common Name:]
Ange IP-adress eller FQDN.
När du utför IPPS-utskrift i en Windows-miljö, måste du ange maskinens IP-adress.
En DNS-server krävs för att ange maskinens FQDN. Ange maskinens IP-adress om en DNS-server inte används.
[Challenge Password:]
Om ett lösenord har angetts för SCEP-servern anger du det Challenge-lösenord som ingår i begärandata (PKCS#9) för att begära ett certifikat.
[Key Use Location:]
Välj den plats där nyckeln ska användas. Om [IPSec] har valts, välj mottagarens IPSec i listan.
Om du väljer något annat än [None], ska du aktivera de olika funktionerna i förväg. Om ett certifikat har hämtats med de olika funktionerna inaktiverade, har certifikatet tilldelats som mottagare, men de olika funktionerna aktiveras inte automatiskt.
6
Klicka på [Send Request].
7
Klicka på [Restart].
En manuell begäran för utfärdande av ett certifikat kan inte skickas om [Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request] har valts. Begära att ett certifikat ska utfärdas vid angiven tid
Informationen som anges här sparas inte på maskinens lagringsplats.

Begära att ett certifikat ska utfärdas vid angiven tid

Du kan ställa in att en begäran om att ett certifikat automatiskt ska utfärdas vid en viss tidpunkt.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Device Management]  [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)].
4
Klicka på [Settings for Certificate Issuance Auto Request].
5
Ange vilka alternativ som krävs för att begära att ett certifikat ska utfärdas.
[Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request]
Markera det här alternativet för att den här automatiska begäran om ett certifikat ska utfärdas vid en viss tidpunkt och ange datum/tid i [Request Start Date/Time:].
[Auto Adjust Issuance Request Time]
Markera det här alternativet för att justera den tid då begäran ska skickas. Detta minskar belastningen på SCEP-servern när flera flerfunktionsskrivare skickar en begäran samtidigt. Tiden justeras godtyckligt 1 till 600 sekunder från den tid som angetts i [Request Start Date/Time:].
[Perform Polling When Communication Error Occurs or When Issuance Request Is Deferred]
Välj det här alternativet för att kontrollera status för SCEP-servern när ett kommunikationsfel har inträffat eller när en certifikatbegäran behandlas. Ange antal serveravsökningar och serveravsökningsintervall.
I följande fall sker serveravsökningen inte och ett fel inträffar.
När maskinen har överskridit gränsen för det antal nycklar och certifikat den kan hantera
När ett fel ingår i hämtade svarsdata
När ett fel inträffar på SCEP-serversidan
[Send Periodic Issuance Requests]
Markera det här alternativet för att regelbundet skicka en automatisk begäran om att ett certifikat ska utfärdas och ange intervallet i [Request Interval: Every:].
När en automatisk begäran har utförts om att ett certifikat ska utfärdas visas nästa datum/tid för en begäran i [Next Request Date/Time:].
[Automatically Restart Device After Acquiring Certificate]
Välj det här alternativet för att starta om maskinen när certifikatet har hämtats.
Maskinen startas om även under satsvis import/export.
[Delete Old Key and Certificate]
Välj det här alternativet för att skriva över den gamla nyckeln och certifikatet.
Nyckeln och certifikatet med samma mottagare skrivs över.
Standardnyckeln skrivs inte över.
[Settings for Key and Certificate To Be Issued]
Ange information om den nyckel som ska genereras. Mer information om inställningar, se steg 5 för Begära ett certifikat.
6
Klicka på [Update].

Kontrollera status för begäran om att ett certifikat ska utfärdas

Det begärda och utfärdade certifikatet baserat på vilket CSR som registrerats i nyckeln.
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)  klicka på [Settings/Registration]  [Device Management]  [Certificate Issuance Request Status].
Följande status visas i [Status].
[To Be Processed]: Nästa datum/tid för att utfärda en begäran visas i [Request Date/Time].
[Processing...]: Serveravsökning utförs.
[Error]: Ett fel har inträffat, t.ex. ett kommunikationsfel eller ett fel på grund av att den övre nyckelgränsen har överskridits.
[Successful]: Datum/tid då certifikatet utfärdades visas in [Request Date/Time].
Informationen som visas i [Details] i [Error] anges nedan.
[Details]
Orsak
Deferred
Aktuell status har returnerats från SCEP-servern.
Key and Certificate Registration Limit Error
Gränsen för det antal nycklar och certifikat som kan registreras i maskinen har uppnåtts.
Communication Error (TOP ERROR)
Anslutning till SCEP-servern misslyckades/tidsgräns för kommunikation har uppnåtts.
Communication Error (TOP ERROR <HTTP-statuskod>)
Ett HTTP-fel inträffade.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 0)
Algoritm är okänd eller stöds inte.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 1)
Integritetskontroll (signaturverifiering av CMS-meddelande) misslyckades.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 2)
Transaktionen tillåts inte eller stöds inte.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 3)
Attributet för signeringstid från CMS-autentiserade attribut var inte i närheten av systemtiden.
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 4)
Inget certifikat kan identifieras som matchar angivna kriterier.
Historiken för de senaste 20 certifikaten visas. När antalet certifikat överstiger 20, skrivs den äldsta informationen över.
Inställningen kan importeras/exporteras med modeller som har stöd för satsvis import av den här inställningen. Importera/exportera inställningsdata
Vid satsvis export ingår den här inställningen i [Settings/Registration Basic Information]. Importera/exportera alla inställningar
7YAY-0F8