<Inställningar för timer/energispar>

Ange inställningar för tid och strömförbrukning etc.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Justera tid>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan justera tiden i minuter.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Justera tid>
00:00 till 23:59 i steg om 1 minut
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
När du ändrar tiden från 23:59 till 00:00 ändras inte datumet.

Datum-/tidsinställningar

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Det är mycket viktigt att du ställer in aktuellt datum och klockslag. För anvisningar om hur du konfigurerar inställningarna, se Ställa in datum/tid.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Datum-/tidsinställningar>
Datum- och tidsinställning (12-siffrigt nummer)
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
-
<Tidszon>: UTC-12:00 till UTC+00:00 till UTC+14:00
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sommartid>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Startdatum> (<Månad>/<Dag>/<Tid> (0 till 23)),
<Slutdatum> (<Månad>/<Dag>/<Tid> (0 till 23))
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tidformat>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange huruvida tiden ska visas med 24 eller 12 timmar.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tidformat>
<24 timmar>, <12 timmar>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Du kan också ange att datum och tid ska synkroniseras automatiskt med en server i nätverket med SNTP. Göra SNTP-inställningar

<Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Genom att ställa in denna funktion på <På> kan du minska tiden det tar innan du kan utföra åtgärder på skärmen och scanna original efter att du har slagit på maskinen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
När den här funktionen är aktiverad
Vilolägesström förbrukas även om strömmen är avslagen.
En ton ljuder när maskinen är påslagen eller när maskinen stängs av om du ställer in <Vilolägeston> i <Övriga volyminställningar> på <På>. (Dock startar inte nödvändigtvis maskinen snabbt och ljudet hörs inte beroende på maskinens status.)
Även om den här funktionen satts till "På", startar maskinen inte snabbt i följande situationer:
När någon av nedanstående nätverksinställningar satts till "På"
Wi-Fi
Bluetooth
När maskinens huvudströmbrytare slås till efter att ha slagits ifrån under något av nedanstående förhållanden
Mer än 110 timmar har förflutit sedan snabbstart
Utföra jobb
Jobb har reserverats
Precis efter användning av telefonlinjer
Säkerhetskopierar data
Vid åtkomst av maskinen via nätverk
Efter att ha angett inställningar som kräver omstart av maskinen
Fel har inträffat
Läget Begränsade funktioner används
Strömsladden har dragits ur efter att huvudströmbrytaren har slagits ifrån
MEAP-program som inte har stöd för snabbstart har installerats i maskinen
När maskinens huvudströmbrytare slås till inom 20 sekunder efter att den har slagits ifrån
När maskinens huvudströmbrytare slås till efter åtta timmars avstängning
När maskinens huvudströmbrytare slås till efter att strömmen har slagits ifrån med hjälp av Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)

<Autoåterställning av tid>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange den tidsperiod du är utloggat i, pekskärmen återgår till standardinställningarna automatiskt.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Autoåterställning av tid>
0 min=Av, 10 till 50 sekunder i steg om 10 sekunder, 1 till 2 till 9 minuter i steg om en minut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om inloggningstjänsten används loggar maskinen automatiskt ut användaren när Tid för automatisk återställning har förflutit.
Skärmen visas när autoåterställning initieras beroende på följande inställningar.
Inställning 1: Inställningarna i [Visual Message Settings] (när [When to Display] är inställt på [After Logout/Auto Reset])
När Visuellt meddelande inte är inställt eller när skärmen Visuellt meddelande stängts, visas den skärm som anges i Inställning 2.
Inställning 2: Inställningarna i <Funktion efter autoåterställning>
När <Grundinställd funktion> ställts in, visas den skärm som angetts i <Standarddisplay efter start/återställning> (Inställning 3).
När <Vald funktion> är inställt, visas funktionen innan autoåterställning initieras. (Angivna inställningar och angivna värden för respektive funktion kommer att rensas.) Inställningarna för <Vald funktion> återspeglas emellertid kanske inte korrekt och skärmen som anges i <Standarddisplay efter start/återställning> kanske visas.
Inställning 3: Inställningarna i <Standarddisplay efter start/återställning>

<Begränsa autoåterställning av tid>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Om du sätter den här funktionen till <På> kan allmänna användare inte ställa in <Autoåterställning av tid> och <Funktion efter autoåterställning>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa autoåterställning av tid>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Funktion efter autoåterställning>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange om standardskärmen som angetts för <Standarddisplay efter start/återställning> i <Preferenser> eller den föregående skärmen ska visas vid start när autoåterställning har initierats.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Funktion efter autoåterställning>
<Grundinställd funktion>, <Vald funktion>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om Visuellt meddelande är inställt på att visas efter att autoåterställningsläge initierats, visas skärmen Visuellt meddelande först oavsett den här inställningen. Konfigurera funktionen Visuellt meddelande

<Auto-avstängningstid>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Inställningar för timer/energispar>
I läget Auto-avstängning stängs maskinen automatiskt av om pekskärmen på maskinen inte används under en viss tidsperiod när den placerats i viloläge. Funktionen kanske inte tillgänglig beroende på ditt land eller din region.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Auto-avstängningstid>
0 h=Av, 1 till 4 till 8 timmar i steg om en timme
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om tillbehöret faxkortet är installera, kommer autoavstängning inte utföras.
Även om du använder maskinen från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet), stängs den automatiskt av när pekskärmen inte används under en viss tidsperiod. Ett fel kan inträffa, i synnerhet om maskinen stängs av automatiskt under en import. Ange <0> för <Auto-avstängningstid> när du importerar data.
Autoavstängning kan komma att inte utföras beroendes på maskinens användningsvillkor.

<Veckotimer för aut. avstängning>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange vid vilken tidpunkt maskinen ska stängas av automatiskt varje dag. Om du använder den här funktionen behöver du behöver stänga av maskinen manuellt varje dag. Funktionen kanske inte tillgänglig beroende på ditt land eller din region.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Veckotimer för aut. avstängning>
Sön till lör, 00:00 till 23:59 i steg om 1 minut
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om <Auto-avstängningstid> och <Veckotimer för aut. avstängning> har angetts, ges prioritet åt <Auto-avstängningstid>.

<Tid till automatiskt viloläge>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange tiden tills maskinen automatiskt sätts i viloläge om inga åtgärder utförs.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tid till automatiskt viloläge>
10 sek, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 tim, 90 min*1, 2 tim*1
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Kanske inte visas på vissa modeller.
Vi rekommenderar att du använder standardinställningarna för denna funktion.

<Energiförbrukning i viloläge>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange hur mycket energi som ska förbrukas när maskinen är satt i viloläge.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Energiförbrukning i viloläge>
<Låg>, <Hög>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Kompensera för nätverkskomm.>: <På>, <Av>
Om maskinen är ansluten till en dator med en USB-kabel och beroende på tidpunkten för övergång till viloläge, kan maskinen eventuellt inte ta emot data på rätt sätt. Återaktivera maskinen från viloläge och kör sedan jobbet igen.
Energiförbrukningsnivå kan förbli densamma som för <Hög> även om <Låg> är inställt beroendes på maskinens status.
Vid trådlös kommunikation med <Energiförbrukning i viloläge> satt till <Låg> och <Inställningar för trådlöst LAN> eller <Använd Bluetooth> aktiverat måste <Kompensera för nätverkskomm.> sättas manuellt till <På>.
Om energiförbrukningsnivån satts till <Låg>, kan kommunikationsfel inträffa, beroende på vilken nätverksprogramvara du använder. För att undvika detta trycker du på energisparknappen för att avbryta viloläget innan du använder maskinen.

<Veckotimer för automatiskt viloläge>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange vid vilken tidpunkt som maskinen automatiskt ska sättas i viloläge varje dag.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Veckotimer för automatiskt viloläge>
<Söndag> till <Lördag>, 00:00 till 23:59 i steg om 1 minut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om du väljer både <Tid till automatiskt viloläge> och <Veckotimer för automatiskt viloläge>, ges inställningen <Tid till automatiskt viloläge> prioritet.

<Tidsinställningar för Auto toningsjustering>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan automatisk utföra automatisk toningsjustering vid en fast tid varje dag.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tidsinställningar för Auto toningsjustering>
<Söndag> till <Lördag>, 00:00 till 23:59 i steg om 1 minut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Tidsinställningar för lämna viloläge>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ställa in när maskinen återställs från viloläget.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tidsinställningar för lämna viloläge>
00:00 till 23:59 i steg om 1 minut
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Viloläge Eko avsluta>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Om du vill avbryta viloläget och börja jobba kan du aktivera nödvändiga funktioner sekventiellt. Först aktivera kontrollpanelen, sedan de andra funktionerna som aktiverats som svar på användarens åtgärder. Du kan spara energi minska lägre buller genom att inte aktivera onödiga funktioner.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Viloläge Eko avsluta>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Använd rörelsesensor>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
När sensorn känner en person i närheten av maskinen, avslutar maskinen automatiskt viloläget. Du kan justera hur precist den upptäcker människor genom att ändra sensorkänsligheten.
Sensorkänslighet
Följande fyra känslighetsinställningar är tillgängliga för <Sensorkänslighet>. När en användare stannar i detekteringsområdet längre än en viss tid, går maskinen ur viloläge.
Känslighetsinställning
Känslighetsnivå
Low
Med den här känslighetsnivån återställs maskinen inte även om någon går långsamt förbi.
Standard
Med den här känslighetsnivån återställs maskinen inte även om någon går förbi med normal hastighet.
Slightly High
Med den här känslighetsnivån prioriteras återställningshastigheten före "Standard"-nivån.
High
Med den här känslighetsnivån ges återställningshastigheten högsta prioritet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd rörelsesensor>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sensorkänslighet>: <Lägre>, <Högre> (4 nivåer)
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Beroende på inställningen för känslighet, kan maskinen återhämta sig från viloläge även när den inte används. Om du störs av ljuden som hörs när detta händer kan du minska ljudnivån genom att ställa in <Viloläge Eko avsluta> till <På>.
Om du tycker att något är fel med rörelsesensorn ändrar du känslighetsinställningen i <Sensorkänslighet> eller också stänger du <Av> rörelsesensorn.
7YAY-0HS