Ett meddelande som ber dig kontakta din lokala behöriga Canon-återförsäljare visas

Om maskinen inte kan fungera normalt på grund av ett fel visas detta meddelande på pekskärmen. Slå upp meddelandet i referenssektionen.

När ett meddelande som ber dig kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant visas

1
Starta om maskinen.
Tryck på strömbrytaren för att slå av strömmen (Stänga av maskinen), vänta i minst 10 sekunder efter att huvudströmindikatorn har slocknat och slå sedan på strömmen igen (Slå på maskinen).
Observera att data som väntar på att bearbetas kommer att raders om du slår av strömmen.
2
Om meddelandet visas, samla följande information.
Produktnamn
Återförsäljaren eller servicerepresentanten som sålde maskinen
Felet (den specifika åtgärden du utförde och resultat, symtom etc.)
Kod som visas på touchpanelen visar
Flera koder visas.
3
Stäng av maskinen, dra ut strömkabeln och kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
Ta inte i nätsladden med blöta händer, eftersom det kan orsaka elektriska stötar.
Håll alltid i nätsladden när du tar ut den från ett eluttag. Om du drar i nätsladden kan isoleringen skadas, eller så kan sladden gå av eller skadas på annat sätt. Om nätsladden är skadad kan den medföra strömläckage och orsaka brand eller elektriska stötar.

Om knappen <Läget Begränsade funktioner> visas

Du kan fortsätta att använda maskinen innan du åtgärdar felet genom att begränsa dess funktioner.
1
Tryck på <Läget Begränsade funktioner>.
2
Tryck på <Ja> för att starta om maskinen.
Maskinen startas i läget Begränsade funktioner.
När felet har åtgärdats förvinner meddelandet som ber dig att kontakta din lokala auktoriserade Canon-återförsäljare från skärmens nedre vänstra hörn.
Tillgängliga funktioner om utskriftsfunktionen är begränsad:
Fax, Scanna, Scanner, Webbåtkomst, Vägledning/FAQ, MEAP Application, Snabbmeny, Statusmonitor, Fjärrgränssnitt
Tillgängliga funktioner om scanningsfunktionen är begränsad:
Åtkomst lagrade filer, Fax/I-fax inlåda, Utskrift, Webbåtkomst, Vägledning/FAQ, MEAP Application, Snabbmeny, Statusmonitor, Fjärrgränssnitt
Beroende på felet utförs lagringen av systeminformation efter att felet uppträder. Stäng inte av maskinen förrän processen är klar.

När meddelandet <Den här funktionen är inte tillgänglig just nu. Du kan använda andra funktioner från [Hem].> visas

Meddelandet visas när du väljer en begränsad funktion i begränsat funktionsläge eller om funktionen Skriv ut eller Scanna är begränsad. Välj en annan funktion på <Hem>-skärmen. Information om tillgängliga funktioner finns i (Om knappen <Läget Begränsade funktioner> visas).
7YAY-0SJ