Ampliació d'una imatge per crear un cartell

Podeu ampliar una imatge i copiar-la a diversos fulls de paper per crear un cartell gran si uniu els fulls. Hi ha dos mètodes per copiar diversos fulls de paper: especificar només l'escala de còpia i especificar el nombre de fulls de paper que s'utilitzaran.
Es poden copiar alhora un màxim d'un conjunt.
Col·loqueu l'original al vidre de còpia. No podeu utilitzar el mode de pòster quan l'original és a l'alimentador.
No es pot crear un cartell amb els tipus de paper següents:
Paper de mida personalitzada
Sobres
Transparències
Separadors
(Per obtenir més informació sobre els tipus de paper compatibles amb l'equip, vegeu Paper admès.)
Si establiu <Cartell> quan el mode de color està establert en <Auto (Color/B/N)>, <Selecció color> s'estableix automàticament en <Tot color>. Funcions de còpia bàsiques
Escala de còpia i opcions de paper
La taula següent indica una estimació de la mida original i la relació de còpia per a pòsters de diferents mides i la mida de paper òptima i el nombre de fulls que s'han d'utilitzar. Consulteu aquesta taula quan introduïu l'escala de còpia i quan especifiqueu la mida del paper i el nombre de fulls.
Mida de cartell
Mida original
i escala de còpia
Mida de paper
i nombre de fulls òptims
A3
A4
A0 Apaïsat
282 %
A3 / 9 fulls
A1 Vertical
282 %
A3 / 6 fulls
A2 vertical
200 %
A3 / 3 fulls
Podeu crear un pòster utilitzant una escala de còpia y una mida original que no estiguin indicades en aquesta taula, sempre tenint en compte que la mida original màxima és A3 i l'escala de còpia màxima, 400%.
Com que el pòster s'imprimeix després de dividir-se en el nombre òptim de fulls, pot ser que s'imprimeixin menys fulls dels que especifiqueu.
La mida del cartell un cop units els fulls copiats serà lleugerament inferior al valor de la taula.
CONSELLS
Unió dels fulls copiats
Els fulls copiats tenen àrees en què les imatges se superposen ( i ), tal com s'indica al diagrama següent. En unir els fulls, retalleu aquestes àrees a una amplada apropiada i enganxeu-los.
L'amplada de les àrees en què se superposen les imatges varia segons l'escala de còpia i la mida de paper.

Especificació de l'escala de còpia

Especifiqueu l'escala per ampliar la imatge per tal de crear un cartell. La mida de paper i el nombre de fulls òptims se seleccionen automàticament segons la mida original i l'escala de còpia.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Escala de còpia>.
4
Premeu <Cartell>.
5
Premeu <Escala de còpia> <Següent>.
6
Especifiqueu l'escala de còpia i premeu <Bé>.
Especifiqueu l'escala de còpia mitjançant els botons de la pantalla o les tecles numèriques.
7
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.

Especificació de la mida de paper i del nombre de fulls

Si per crear un cartell seleccioneu el paper perquè voleu utilitzar paper de la safata multiús o si només hi ha una mida específica de paper carregat a l'equip, cal especificar la mida de paper i el nombre de fulls.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Escala de còpia>.
4
Premeu <Cartell>.
5
Premeu <Nombre final de pàgines> <Següent>.
6
Premeu <Canviar>, seleccioneu la mida de paper i premeu <Bé>.
Si seleccioneu la safata multiús, especifiqueu la mida i el tipus de paper que s'ha de carregar.
7
Seleccioneu el nombre de fulls i premeu <Bé>.
8
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.
8296-083