<Gestió d'autenticació>

Especifiqueu les opcions per gestionar els usuaris de l'equip mitjançant l'aplicació d'autenticació.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Canviar contrasenya>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Els usuaris registrats a l'equip poden canviar la seva contrasenya d'inici de sessió.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Canviar contrasenya>
(Màxim 32 caràcters)
No
C
Authentication User Management
Aquest element només apareix quan s'utilitza l'autenticació d'usuari i un usuari ha iniciat la sessió amb privilegis diferents de l'administrador.
Si l'usuari ha iniciat la sessió amb privilegis d'administrador, aquest element canvia la contrasenya a <Desar/Editar usuari autenticat>.

<Desar/Editar usuari autenticat>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu aquesta opció per registrar usuaris a l'equip i especifiqueu la informació d'usuari, com la contrasenya i el nivell de privilegi. Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar/Editar usuari autenticat>
<Desar>, <Detalls/Editar>, <Eliminar>
No
No
No
C
Authentication User Management

<Usar autenticació d'usuari>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu si voleu activar la funció de gestió d'autenticació personal. També podeu seleccionar quins mètodes d'inici de sessió voleu utilitzar per a l'autenticació d'usuaris. Configuració dels mètodes d'inici de sessió dels usuaris i els dispositius d'autenticació
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar autenticació d'usuari>
<On>, <Off>
Quan seleccioneu <On>:
<Inici de sessió amb foto>*1: <On>, <Off>
<Autenticació mitjançant teclat>: <On>, <Off>
<Autenticació mòbil>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Indica elements que només apareixen quan l'equip opcional adequat està disponible per al seu ús.

<Autenticació mitjançant teclat>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Especifiqueu les opcions d'autenticació mitjançant el teclat.

<Opcions de pantalla d'inici de sessió>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Especifiqueu quan voleu visualitzar la pantalla d'inici de sessió seleccionant "quan comenceu a utilitzar l'equip" o "després de prémer el botó de funció". Si seleccioneu "després de prémer el botó de funció", podeu especificar les funcions que requereixin l'inici de sessió de l'usuari. Especificació de quan s'ha de mostrar la pantalla d'inici de sessió
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de pantalla d'inici de sessió>
<Mostrar en inic. operació disp.>, <Mostrar en selecc. funció>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <Mostrar en selecc. funció>:
<Autorització necessària per>: <Funcions>, <Còpia/impres. en color> (<Cap (No cal autenticació)>, <Tot color>, <Tot color/Bicolor>, <Tot color/Bicolor/Monocrom>)
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Autorització necessària a Configuració per>*1: <Totes les opcions>, <Només opcs. administrador>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Indica elements que apareixen només si ACCESS MANAGEMENT SYSTEM està activat.
Si canvieu aquesta opció, pot ser que <Restringir l'accés a treballs d'altres usuaris> s'estableixi en <On>. Per obtenir més informació, vegeu Especificació de quan s'ha de mostrar la pantalla d'inici de sessió.

<Funcions restringides>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu si voleu restringir l'ús de funcions concretes quan la gestió d'autenticació personal estigui activada. Configuració dels mètodes d'inici de sessió dels usuaris i els dispositius d'autenticació
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Funcions restringides>
<Imprimir des de controladors sense compl. de contr. d'impressora AMS>: <Restringir>, <No restringir>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Lectura remota>: <Restringir>, <No restringir>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Restringir treb. dispositiu remot sense autent. usuari>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu si voleu aplicar la gestió d'autenticació personal quan imprimiu, envieu faxos i llegiu de manera remota a través d'un ordinador. Ús de l'autenticació personal per gestionar la impressió/enviament per fax/lectura remota mitjançant un ordinador
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Restringir treb. dispositiu remot sense autent. usuari>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Rol predeterminat en desar un usuari>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu la funció que cal aplicar als usuaris en situacions com ara quan no hi ha privilegis definits. Configuració dels mètodes d'inici de sessió dels usuaris i els dispositius d'autenticació
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Rol predeterminat en desar un usuari>
<Administrador>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*1, <LimitedUser>*1
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Indica elements que apareixen només si ACCESS MANAGEMENT SYSTEM està activat.

<Distingir majúscules i minúscules a nom d'usuari>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu si els noms d'usuari distingeixen entre majúscules i minúscules.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Distingir majúscules i minúscules a nom d'usuari>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Es recomana que això s'estableixi conjuntament amb l'opció <Opcions de funcions> <Imprimir> <Distingir majúscules i minúscules a nom d'usuari>.

<Permetre l'ús de @ al nom d'usuari>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>
Seleccioneu si voleu permetre l'ús de "@" en els noms d'usuari.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Permetre l'ús de @ al nom d'usuari>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
8296-0U0