Kopírování více originálů na jeden list (N na 1)

Stroj umožňuje kopírování několika stránek originálů na jeden list. Při použití této funkce spotřebujete při kopírování méně listů papíru, než byl jejich původní počet.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte tlačítko <N na 1>.
5
Vyberte způsob uspořádání stránek a vyberte velikost originálu a velikost papíru pro kopírování.
Vyberte, kolik stránek se má okopírovat na jeden list papíru. Můžete také změnit pořadí stránek uspořádaných na listu.
Chcete-li zhotovovat oboustranné kopie nebo skenovat oboustranné originály pro zhotovení jednostranných kopií, stiskněte <Nastavení 2stranný>. Bližší informace o tomto nastavení viz v oddílu „Oboustranné kopírování“ v kroku 4 části Základní operace kopírování.
Po stisknutí <Změnit> v <Velik. originálu> můžete vybrat velikost originálu a po stisknutí <Změnit> v <Velikost papíru> můžete vybrat velikost papíru.
6
Stiskněte tlačítko <OK> <Zavřít>.
7
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
Všechny originály musí mít stejnou velikost.
Pokud zvolíte <N na 1>, <Posun> bude automaticky nastaven na <Střed>.
8297-06Y