Provedení kontroly spojení s příjemcem před odesíláním (Přímé odesílání)

V zájmu úspěšného odeslání faxů na zamýšlené místo určení můžete předem zkontrolovat, zda je příjemce připojen a zda je připraven zahájit komunikaci. Jelikož stroj při skenování originálů nepoužívá paměť, můžete faxy odesílat, i když není k dispozici žádná paměť.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
Chcete-li odeslat více stránek, uložte originál do podavače. Když uložíte originál na kopírovací desku, je možné odeslat pouze jednu stránku.
2
Stiskněte tlačítko <Fax>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí faxování. Obrazovka základních funkcí faxování
4
Podle potřeby zadejte nastavení skenování. Základní operace pro zasílání faxů
5
Stiskněte tlačítko <Volby>  <Přímé odesílání>  <Zavřít>.
6
Stiskněte  (Start).
Stroj vytočí číslo příjemce. Když stroj naváže spojení, originály se naskenují a spustí se odesílání.
Stroj nespustí odesílání, když je linka příjemce obsazená.
Přímé odesílání není k dispozici v následujících případech
Když je v nastavení skenování zadána některá z těchto funkcí:
<2stranný originál>
<Různě velké originály>
<Smazání rámu>
<Tvorba úlohy>
<Odložené odesílání>
(Funkce, které lze zadat, se liší podle modelu.)
Je současně zadáno více míst určení.
Volba <Omez. funkce> je nastavena na <Vyp> pro kteroukoliv funkci, když je stroj v režimu ID oddělení. Konfigurace nastavení správy ID oddělení
Zadání velikosti pro skenování originálů
Velikosti pro skenování originálů uložených v podavači se nastavuje automaticky. Chcete-li zadat velikost sami, uložte dokumenty na kopírovací desku.
8297-08L