Przenoszenie/powielanie pliku (wyłącznie Seria C5800)

Możesz przenosić lub kopiować dokumenty zapisane w pamięci tymczasowej (skrzynka pocztowa) do miejsca przechowywania wstrzymanych zadań. Przykładowo, możesz wykorzystać zeskanowany dokument zapisany w Skrzynce pocztowej po jego przeniesieniu/skopiowaniu.
Nie możesz przenieść lub powielić plików w Skrytce Faksu/I-faksu, Zaawansowana przestrzeń, Zaawansowana przestrzeń lub innego urządzenia imageRUNNER ADVANCE w sieci oraz nośników pamięci w Kolejce wstrzymania.

Przenoszenie/powielanie pliku ze Skrzynki pocztowej do Kolejki wstrzymania

1
Naciśnij <Dostęp do zapisanych plików>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij przycisk <Skrzynka pocztowa>.
3
Wybierz skrzynkę, a następnie pliki. Edycja plików w skrzynce pocztowej
4
Naciśnij <Edytuj Plik>  <Przenieś/Powiel>  <Wstrzymane>.
Jeżeli kopiujesz, a nie przenosisz, naciśnij <Powiel Pliki>.
5
Naciśnij <Roz.przeno./kopio.>.
Dokument zostanie przeniesiony/skopiowany ze Skrzynki pocztowej do miejsca przechowywania wstrzymanych zadań, co umożliwi jego wykorzystanie jako zadania drukowania dla funkcji Wstrzymania zadania.

Przenoszenie/powielanie pliku z Kolejki wstrzymania do Skrzynki pocztowej

1
Naciśnij <Wstrzymane>. Ekran <Strona główna>
2
Wybierz dokument.
3
Naciśnij <Szczegóły/Edytuj>  <Przenieś/Powiel do Skrzyn. pocz.>.
4
Wybierz Skrzynkę Pocztową  naciśnij <Powiel> lub <Przesuń>.
Plik w Kolejce wstrzymania jest przenoszony/powielany do Skrzynki pocztowej i może być wykorzystany jako plik Skrzynki pocztowej.
Zadanie, którego nie można przenieść lub powielić do wybranej Skrzynki pocztowej, pozostanie nadal w Kolejce wstrzymania.
Jeżeli podczas przenoszenia lub powielania wielu zadań wystąpi błąd, na ekranie wyświetlona zostanie liczba zadań, które zostały pomyślnie przeniesione lub powielone.
Przeniesione lub powielone zadanie będzie mieć tę samą nazwę, co oryginalne zadanie. Data/czas jest aktualizowana do czasu, w którym przeniesiono lub powielono zadanie.
W zależności od zadania sterownika drukarki, niektórych zadań nie można przenieść do Skrzynki pocztowej.
Jeśli w trakcie przenoszenia lub powielania zadań wyłączone zostanie zasilanie przełącznikiem na panelu sterowania, poprawnie skopiowane i przeniesione będą jedynie te zadania, które zostały przetworzone do chwili wyłączenia zasilania.
Plik bez wprowadzonych ustawień drukowania nie może być przenoszony lub kopiowany.
Przeniesienie/skopiowanie pliku, który był wcześniej edytowany w Skrzynce pocztowej, może nie być możliwe.
829C-09W