Konfiguracja za pomocą Przewodnika konfiguracji

Jeżeli urządzenie zostało uruchomione po raz pierwszy, wyświetlony zostanie ekran ustawień początkowych urządzenia (Włączanie urządzenia). Możesz wprowadzić podstawowe ustawienia niezbędne do eksploatacji urządzenia. Skonfiguruj podstawowe ustawienia zgodnie z poszczególnymi ekranami lub naciśnij na link, aby wyświetlić dalsze strony i szczegółowe informacje.
Krok 1
Wybierz język i układ klawiatury.
Wybierz język, w którym poszczególne ekrany będą wyświetlane. W zależności od wybranego języka, można zmienić układ klawiatury, która jest wyświetlana w celu wprowadzania znaków.
Krok 2
Sprawdź ustawienia papieru.
Sprawdź, czy papier załadowany do szuflad jest prawidłowo określony.
Jeżeli nie zalogowano się z uprawnieniami administratora, należy przejść do punktu 11.
Krok 3
Zaloguj się jako administrator.
Ustaw uwierzytelniony login, aby skonfigurować ustawienia, które wymagają uprawnień administratora.
Możesz pominąć konfigurację ustawień wymagających uprawnień administratora i przejść do kolejnego punktu, naciskając na <Pomiń>. W takiej sytuacji, przejdź do punktu 11.
Krok 4
Skonfiguruj ustawienia uwierzytelniania użytkownika.
Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, urządzenie należy użytkować w środowisku, w którym stosowane jest uwierzytelnianie użytkownika.
To urządzenie wykorzystuje uwierzytelnianie użytkownika, jako usługę logowania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Konfiguracja ustawień zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym.
Krok 5
Określ ustawienia dla opcjonalnych tac wyprowadzających.
Jeśli pojawia się ekran <Użyj opcjonalnej tacki wyprowadzającej>, określ czy będziesz używać dodatkowych tac wyprowadzających.
Jeśli pojawi się ekran <Ustawienia Daty/Czasu>, przejdź do kroku 6.
Krok 6
Ustaw datę i godzinę.
Określ datę i godzinę w urządzeniu.
Krok 7
Ustaw adres IP.
Skonfiguruj ustawienia połączenia sieciowego.
Krok 8
Określ ustawienia DNS.
Określ adres serwera DNS, nazwę hosta DNS oraz nazwę domeny DNS.
Krok 9
Określ ustawienia Proxy.
Określ ustawienia wymagane do korzystania z serwera proxy.
Krok 10
Określ ustawienia faksu.
Określ ustawienia wymagane do korzystania z funkcji faksu.
Jeśli Twoje urządzenie nie obsługuje funkcji faksu, przejdź do Kroku 11.
Krok 11
Wykonać automatyczną regulację gradacji.
Wyreguluj gradację, aby wydruki były wyraźne.
W zależności od urządzenia, ta procedura może być inna. Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznej regulacji gradacji, patrz Regulacja gradacji.
Krok 12
Wydrukuj raport.
Możesz wydrukować listę użytkowników sieci, listę danych użytkownika faksu i listę dostosowanych wartości.
Krok 13
Zakończ działanie przewodnika instalacji.
Po zakończeniu wykonywania czynności w przewodniku instalacji, uruchom urządzenie ponownie, aby zastosować skonfigurowane ustawienia.
Jeżeli nie korzystasz z przewodnika instalacji, naciśnij <Roz. instalac. instruk.> w kroku 1.
Można nacisnąć przycisk  (Ustawienia/Rejestracja), aby określić poszczególne ustawienia skonfigurowane podczas pracy z instrukcją instalacji w późniejszym czasie.

Uruchamianie przewodnika instalacji w przyszłości

Przewodnik instalacji nie może zostać uruchomiony w następujących sytuacjach.
Jeżeli ustawiono uwierzytelnianie użytkownika lub uwierzytelnianie NI wydziału.
Jeżeli ustawiono Uwierzytelnianie NI wydziału.
Jeżeli wykorzystywane jest uwierzytelniania za pomocą kart.
 (Ustawienia/Rejestracja) <Ustawienia Zarządzania> <Licencja/Inne> <Rozpocznij instalację instrukcji> <Start>
Jeżeli w przyszłości uruchomisz przewodnik instalacji i zalogujesz się jako administrator, krok 3 nie będzie wyświetlany. Przejdź do kroku 4.
829C-03L