کیفیت تصویر

این بخش عملکردهایی را توضیح می دهد که به ایجاد تصویری واضح کمک می کنند مانند عملکردهای تصحیح و چاپ تصویر با کیفیت بالا.
تنظیم کیفیت چاپ و پرداخت
ارسال فاکس های واضح تر
می توانید با استفاده از عملکردهای تصحیح مانند تنظیم درجه بندی و تصحیح تراکم به نتایچ چاپی بهتری دست یابید.
با تنظیم یک مقدار گامای مربوطه زمان ارسال فاکس ها، بازتولید در انتهای دریافت می تواند افزایش یابد.
838E-0RY