ضمیمه

در این بخش، اطلاعات و مطالب مفیدی ارائه می شود که مشتری ها باید از آنها اطلاع داشته باشند، ازجمله مشخصات سیستم دستگاه و عملکردهای آن برای استفاده کاراتر از آن. در صورت نیاز این بخش را مطالعه نمایید.

مشخصات سیستم

می توانید مشخصات محیط شبکه، کپی، اسکن و سایر موارد را بررسی کنید.

ارتقای عملکردهای دستگاه

برای تغییر سرویس ورود به سیستم جهت تأیید اعتبار کاربر به این بخش مراجعه نمایید.

سایر اطلاعات

این بخش را مطالعه کنید تا اطلاعات مفیدی درباره استفاده از دستگاه به دست آورید.
838E-0RL