ثبت میانبر برای تنظیمات پرکاربرد/موارد ثبت شده

می توانید برای تنظیماتی که هنگام فشار دادن  (Settings/Register‎)، در <Settings/Regist. Shortcut‎> نمایش داده می شوند، میانبر ایجاد کنید. این کار شما را قادر می سازد که حتی تنظیماتی را که در منوهای تودرتو پیکربندی می شود به سرعت نمایش دهید.
اگر <Settings/Regist. Shortcut> در صفحه <Home‎> نشان داده نمی شود،  <Home Management Settings>‏ <Restrict Function Display>   <Set>‏ را فشار دهید، <Settings/Regist. Shortcut> را تنظیم کنید تا نشان داده شود.
میانبرهایی که می توانید ثبت کنید: 10
1
<Settings/Regist. Shortcut‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
2
<Register‎> را فشار دهید.
3
دکمه ای را که می خواهید تنظیمات در آن ثبت شود انتخاب کنید.
می توانید برای تغییر تنظیمات ثبت شده، دکمه تخصیص داده شده را انتخاب کنید.
4
تنظیمات را برای ثبت به عنوان میانبر انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
اگر نمی خواهید تنظیمات را ثبت کنید، <Unassigned> را انتخاب کنید.
838E-058