ساختن کتابچه

می توانید دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که کپی کند و سپس به صورت دستی آنها را با هم جمع کنید تا بتوانید کتابچه بسازید. همچنین می توانید حاشیه های شیرازه را به کتابچه اضافه کنید.
838E-06R