کپی کردن

این فصل عملیات اصلی کپی و انواع عملکردهای مفید دیگر را توصیف می کند.

معرفی عملیات های اصلی کپی

در این بخش، صفحه ویژگی های اصلی کپی کردن و عملیات اصلی کپی کردن توضیح داده می شود.

افزایش کیفیت و کارایی

در این بخش، عملکردهای مفید برای ارتقای کیفیت کپی و کارایی عملیاتی مانند تنظیم شفافیت برای حصول نتایج چاپی روشن تر و ترکیب چندین سند اصلی برای کپی کارآمد همزمان آنها را توضیح می دهد.

ساخت دفترچه ها و دستورالعمل ها

در این بخش، عملکردهای مفید برای ساخت دفترچه یا مرتب کردن/گروه بندی کاغذها برای توزیع توضیح داده می شود.

استفاده از عملکردهای مفید کپی

در این بخش، عملکردهای مختلف کپی مانند جابجا کردن موقعیت تصویر و کپی کردن پشت و روی کارت شناسایی روی یک صفحه کاغذ تکی توضیح داده می شود.
838E-05W