2-تغذیه کننده دوطرفه

مکانیسم تغذیه سند اصلی
تغذیه کننده سند خودکار
اندازه/نوع سند اصلی
اندازه اسناد اصلی
حداکثر: 297.0 میلی‌متر‏ x ‏431.8 میلی‌متر‎‏*1
حداقل: ‏139.7 میلی متر‏ x ‏‏128.0 میلی متر
وزن اسناد اصلی
تمام رنگی:
اسکن یک رو/دو رو: ‏64 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع
سیاه و سفید:
اسکن یک رو (سری A/B): ‏42 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع‎‏*2
اسکن یک رو (سری اینچ): ‏50 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع
اسکن دو رو: ‏50 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع
اسناد اصلی بلند:
اسکن یک رو: ‏60 گرم/متر مربع تا 90 گرم/متر مربع‎‏*3
اندازه های اسناد اصلی قابل شناسایی به طور خودکار
A3، ‏A4، ‏B4، ‏B5، ‏A4R، ‏A5، ‏B5R، ‏B6، ‏A5R
ترکیب اندازه های سند که می توانید کپی/اسکن کنید ‎‏*4
اسناد با عرض یکسان: A3 و A4 ،A4R و A5
ظرفیت سینی سند اصلی
100 برگه (‏80 گرم/متر مربع / ‏75 گرم/متر مربع / ‏64 گرم/متر مربع) (ارتفاع 10 میلی متر یا کمتر)
10 برگه (39 گرم/مترمربع تا 49 گرم/مترمربع)
1 برگه (38 گرم/مترمربع)
سرعت اسکن سند اصلی
(A4)
اسکن یک رو
اسکن (300 نقطه در هر اینچ‏ x ‏‏300 نقطه در هر اینچ) ‎‏*5
تمام رنگی: 70 صفحه/دقیقه
سیاه و سفید: 70 صفحه/دقیقه
کپی (600 نقطه در هر اینچ ‏x ‏600 نقطه در هر اینچ)
تمام رنگی: 42 صفحه/دقیقه
سیاه و سفید: 51 صفحه/دقیقه
اسکن دو رو
اسکن (300 نقطه در هر اینچ‏ x ‏‏300 نقطه در هر اینچ) ‎‏*5
تمام رنگی: 35 صفحه/دقیقه
سیاه و سفید: 35 صفحه/دقیقه
کپی (600 نقطه در هر اینچ ‏x ‏600 نقطه در هر اینچ)
تمام رنگی: 25.5 صفحه/دقیقه
سیاه و سفید: 25.5 صفحه/دقیقه
*1 سند اصلی بلند: 431.8 میلی متر تا 630.0 میلی متر (فقط یک سند اصلی برای اسکن یک رو)
*2 هنگام اسکن کردن سند اصلی تکی، اسناد اصلی با وزن ‏38 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع پشتیبانی می شوند.
*3 هر بار فقط یک سند اصلی را قرار دهید.
*4 کپی/اسکن کردن با ترکیبی به غیر از موارد ذکر شده در سطور فوق می تواند موجب آسیب به سند یا گیر کردن کاغذها شود.
*5 سرعت اسکن بسته به حالت اسکن و نوع سند اصلی فرق دارد.
838E-02R