مشخصات نرم افزار

این بخش، ویژگی های واحد اصلی و تجهیزات اختیاری این محصول را ارائه می دهد. توجه داشته باشید که مشخصات بدون اعلان قبلی و برای بهبود محصول یا انتشارات بعدی در معرض تغییر است.
برای بررسی مشخصات سیستم مربوط به این محصول، به مشخصات سیستم مراجعه کنید.

مشخصات دستگاه

مشخصات تجهیزات اختیاری

838E-02K