پشت

فیش خط تلفن ( LINE 1)

هنگام اتصال دستگاه به خط تلفن، یک کابل تلفن وصل کنید.
838E-008