قطعات و عملکرد آنها

این بخش قطعات دستگاه (سمت جلو، سمت عقب و داخلی) و نحوه عملکرد آنها را توضیح می دهد. نکات این بخش در مورد نحوه استفاده صحیح از دستگاه را مطالعه نمایید.
838E-006