کاغذ در تغذیه کننده گیر می کند

محل گیر کردن کاغذ را در صفحه بررسی کنید و روش زیر را برای خارج کردن سند اصلی دنبال کنید.
1
اسناد اصلی را از سینی تأمین سند اصلی بردارید.
2
بررسی کنید سند اصلی در درپوش تغذیه کننده گیر نکرده باشد.
اهرم را برای باز کردن درپوش تغذیه کننده بکشید.
اگر سند اصلی گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
3
بررسی کنید سند اصلی در سینی خروجی سند اصلی گیر نکرده باشد.
دکمه سبز رنگ را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
اگر سند اصلی گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
4
بررسی کنید سند اصلی در درپوش داخلی تغذیه کننده گیر کرده است.
درپوش داخلی تغذیه کننده را باز کنید.
اگر سند اصلی گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
درپوش داخلی تغذیه کننده را ببندید.
5
بعد از خارج کردن اسناد اصلی گیر کرده، درپوش تغذیه کننده را بندید.
6
تغذیه کننده را بالا بیاورید و بررسی کنید سند اصلی گیر کرده در آنجا وجود دارد.
تغذیه کننده را بالا بیاورید و محل نشان داده شده با را بررسی کنید.
اگر سند اصلی گیر کرد، به آرامی آن را در جهت پیکان بیرون بکشید.
7
تغذیه کننده را به موقعیت اصلی بازگردانید.
دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا عملیات قطع شده ادامه یابد یا به برطرف کردن مشکل گیر کردن کاغذ و خارج کردن آن ادامه دهید.
هنگام بستن تغذیه کننده، مراقب باشد چشمتان در معرض نور ساطع شده از صفحه شیشه ای قرار نگیرد.
838E-01X