برطرف کردن گیر کردن کاغذ

اگر کاغذ گیر می کند، یک پیام، محل گیر کردن کاغذ، و روش برطرف کردن مشکل روی صفحه نشان داده می شود. اگر نمی دانید چگونه با نگاه کردن به صفحه، گیر کردن کاغذ را برطرف کنید، به محل های گیر کردن کاغذ برای حل این مشکل مراجعه کنید. برای اطلاع از موارد احتیاطی زمان برطرف کردن گیر کردن کاغذ، به "‏دستورالعمل های مهم ایمنی" در ‏آغاز به کار و تجهیزات اختیاری مراجعه کنید.
کاغذ گیر کرده را با فشار از دستگاه بیرون نیاورید. با فشار خارج کردن کاغذ ممکن است به قطعات دستگاه آسیب برساند.
اگر نمی‌توانید کاغذ را دربیاورید، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
وقتی همه کاغذهای گیر کرده بیرون آورده شدند، فوراً دستان خود را از دستگاه و تجهیزات اختیاری خارج کنید تا دست و لباس شما در رولرها گیر نکنند.
اقدامات احتیاطی هنگام بیرون آوردن کاغذهای گیر کرده
هنگام بیرون آوردن کاغذهای گیر کرده، دستگاه را خاموش نکنید. زمانی که دستگاه را خاموش می کنید داده های در حال چاپ پاک می شوند.
هنگام دریافت فاکس، توجه ویژه ای داشته باشید.
وقتی کاغذ پاره می شود، حتماً آن را بیرون آورید و مطمئن شوید هیچ تکه ای باقی نماند.
ممکن است زمان بیرون آوردن کاغذ گیر کرده، کپی ها و چاپ ها در تجهیزات اختیاری خارج شود. هنگام استفاده از تجهیزات اختیاری نصب شده مراقب باشید.

اگر مرتباً کاغذ گیر می کند

محل های گیر کردن کاغذ

برای اطلاعات مربوط به محل های گیر کردن کاغذ و روش برطرف کردن گیر کاغذ، به نمودار و مراجع زیر مراجعه کنید.
ممکن است در واقع کاغذ در این نواحی که بررسی می کنید گیر نکرده باشد. حتی در این حالت هم دستورالعمل های روی صفحه را برای بررسی همه محل ها دنبال کنید.
صفحه ای که مرتباً نشان می دهد کاغذی گیر کرده است تا زمانی که مشکل را برطرف کنید نشان داده می شود.
اگر <Close> روی صفحه ای که نشان می دهد کاغذ گیر کرده است را فشار دهید، ممکن است بتوانید به عملیات ها ادامه دهید و تنظیمات را بدون برداشتن فوری کاغذ گیر کرده تعیین کنید.
کاغذ را از محل دیگری به جز آنچه به عنوان محل گیر کردن کاغذ در صفحه نشان داده شده است خارج نکنید. این می تواند موجب گیر کردن کاغذ در محل های دیگر یا از دست رفتن کاغذها در اسناد خروجی شود.
838E-01W